Aktualizácia č.2 Výzvy č. IROP-CLLD-Q181-511-001

Informácia o predčasnom uzavretí výzvy č.IROP-CLLD-Q181-511-001 v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, z dôvodu právnej  nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve, t.j. 30.11.2023.

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vydáva dňa 14.03.2023 Aktualizáciu č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-511-001 v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, ktorá nadobúda účinnosť dňa 23.03.2023. (Pôvodná výzva  č. IROP-CLLD-Q181-511_001 bola vyhlásená dňa 19.04.2019)

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy č.2 IROP-CLLD-Q181-511-001.pdf

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 352 031,90 EUR.
Minimálna výška príspevku:      5 000,00 EUR
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR
Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

Uzávierka 24. prebiehajúceho hodnotiaceho kola je 22.03.2023.

Uzávierka 25. hodnotiaceho kola je 22.04.2023 a 26. hodnotiaceho kola je 24.05.2023.

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.2 so sledovaním zmien
P_1_k výzve_Formular_ŽoPR_akt.č.2_SZ.pdf
P_2_k výzve_ Specifikacia_rozsahu_opr. aktivít_akt.č.2_SZ.pdf
P_3_k výzve_ Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_akt.č.2_SZ.pdf
P_4_k výzve_Kriteria_pre_vyber_projektov_akt.č.2_SZ.pdf
Výzva_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_SZ.pdf

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.2 bez sledovania zmien
P_1_k výzve_Formular_žiadosť o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q181-511-001_akt.č.2_BSZ.docx
P_2_k výzve_ Specifikacia__oprav._aktivít_akt.č.2_BSZ.pdf
P_3_k výzve_ Zoznam_MU_akt.č.2_BSZ.pdf
P_4_k výzve_Kriteria_pre_vyber_projektov_akt.č.2_BSZ.pdf
Výzva_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.pdf

Prílohy k Žiadosti o príspevok (ŽoPr)
Priloha 01 ZoPr Splnomocnenie IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.docx
Príloha 03 ŽoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.rtf
Priloha 03a ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti_BSZ.zip
Príloha 05 ŽoPr Rozpočet projektu_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.xlsx
Príloha 06 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia fin situácie_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.xlsx
Príloha 07 ŽoPr Finančná analýza_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.xlsx
Príloha 07a ŽoPr Inštrukcia k finančnej analýze_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.docx
Príloha 11 ŽoPr Prehľad minimálnej pomoci_IROP-CLLD-Q181-511-001_aktualizácia č.2_BSZ.docx