MAS_017/7.4/2

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

VÝZVA:  Výzva MAS - CLLD - MAS_017_7.4_2.pdf 
Vyhlásená výzva: 15.12.2021
Uzávierka výzvy: 10.03.2022
Prílohy k výzve: 

Zverejnené: 7.12.2021

Výzva v ITMS2014:  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=53619943-abbc-46f6-a810-aa52a5edbc8d