Orgány MAS ŠAFRÁN

 

Orgány MAS
Najvyšší orgán                   Zhromaždenie členov združenia
Výkonný orgán Výkonný výbor združenia
Štatutárne orgány Predseda a podpredseda
Kontrolný orgán Dozorná rada

 

Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia združenia.
Prvé zhromaždenie členov sa konalo dňa 16. 9. 2010

Výkonný výbor združenia je výkonným orgánom. Má 7 členov, z toho:
3 členovia zastupujúci verejný sektor
4 členovia zastupujúci neverejný sektor (neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, občiansky sektor)

 

Aktuálne zloženie výkonného výboru MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS                                            Zástupca                          Sektor
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič verejný sektor
Obec Tulčík Ing. Janka Šoltésová verejný sektor
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejný sektor
Športové a záujmové združenie Trnkov Emília Ballarinová tretí sektor
TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš tretí sektor
DHZ Kapušany Miroslav Jakša tretí sektor
Adriana Birošová Adriana Birošová občiansky sektor


Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia.
Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výboru.

 

Aktuálny predseda združenia MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS             Zástupca                           Sektor
Obec Teriakovce Miroslav Angelovič verejný
Aktuálny podpredseda združenia MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS Zástupca Sektor
TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš tretí sektor


Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Má 3 členov, z toho:
1 zastupuje neziskové organizácie
1 zastupuje podnikateľské subjekty
1 zastupuje miestnu samosprávu

 

Aktuálne zloženie dozornej rady MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS                                            Zástupca                              Sektor
Obec Ruská Nová Ves Tibor Kollár verejný
Občianske združenie Keľemeske furmaňi Ing. Milan Marchevský tretí
Ing. Anna Antolová Ing. Anna Antolová občiansky