Orgány MAS ŠAFRÁN

 

Orgány MAS
Najvyšší orgán                   Zhromaždenie členov združenia
Výkonný orgán Výkonný výbor združenia
Štatutárne orgány Predseda a podpredseda
Kontrolný orgán Dozorná rada

 

Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia združenia.
Prvé zhromaždenie členov sa konalo dňa 16. 9. 2010

Výkonný výbor združenia je výkonným orgánom. Má 7 členov, z toho:
3 členovia zastupujúci verejný sektor
4 členovia zastupujúci neverejný sektor (neziskové organizácie, podnikateľské subjekty, občiansky sektor)

 

Aktuálne zloženie výkonného výboru MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS                                            Zástupca                          Záujmová skupina
Obec Teriakovce Martin Šima verejného sektora
Obec Demjata Ing. Vladislav Bašista verejného sektora
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejného sektora
Športové a záujmové združenie Trnkov Emília Ballarinová občianskeho sektora/tretí sektor
TJ ROZVOJ Pušovce Jaroslav Migaš občianskeho sektora/tretí sektor
DHZ Kapušany Miroslav Jakša občianskeho sektora/tretí sektor
Adriana Birošová Adriana Birošová občianskeho sektora


Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia.
Zastupujú združenie navonok a podpisujú samostatne príslušné dokumenty v súlade s rozhodnutím Výboru.

 

Aktuálny predseda združenia MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS             Zástupca                           Záujmová skupina
DHZ Kapušany Miroslav Jakša občianskeho sektora/tretí sektor
Aktuálny podpredseda združenia MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS Zástupca Záujmová skupina
Obec Šarišská Trstená Jaroslav Fogaš verejného sektora


Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. Má 3 členov, z toho:
1 zastupuje neziskové organizácie
1 zastupuje podnikateľské subjekty
1 zastupuje miestnu samosprávu

 

Aktuálne zloženie dozornej rady MAS ŠAFRÁN
Názov člena MAS                                            Zástupca                              Záujmová skupina
Obec Ruská Nová Ves Tibor Kollár verejného sektora
KOaLA plus, s.r.o. Kamil Lazorik občianskeho sektora/tretí sektor
Ing. Anna Antolová Ing. Anna Antolová občianskeho sektora