Lada

       Identifikačné údaje:
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Hudák
Sídlo: Lada 240, 082 12 Kapušany
E-mail: obeclada@gmail.com
Webové sídlo: www.obeclada.sk
Tel./fax: 051/ 7941 213
Počet obyvateľov: 848
Rozloha v km2: 3,09
Hustota obyvateľstva: 276,6  obyv./km2

Základná charakteristika obce Lada:

Obec Lada leží na rozhraní Košickej kotliny, Šarišskej Vrchoviny a Nízkych Beskýd v doline Ladziny, juhozápadne od potoka Ladzianka v nadmorskej výške od 267 do 305 m.n.m.. Od okresného a krajského mesta Prešov je obec vzdialená 13 kilometrov. Plocha katastrálneho územia je 309 ha. Z toho orná pôda 83 ha, záhrady 14 ha, ovocné sady 1 ha, trvalé trávnaté porasty 158 ha, vodné plochy 20 ha, zastavané plochy a nádvoria 32 ha a ostatné plochy 2 ha.

Obec vznikla na mieste slovanskej osady, existujúcej už pravdepodobne pred 9. storočím. Archeologický výskum v rokoch 1992-1994 potvrdil, že Lada vznikla už v tomto období a postupné preľudnenie udalosti prinútilo obyvateľov odísť a založiť si v blízskosti nové osady. Názov obce je odvodený od pohanskej slovanskej bohyne Lady, ktorá bola bohyňou mladosti, krásy a takisto symbolom jari. Prvé písomné údaje o obci sú až z roku 1410, kedy uhorský kráľ Žigmund Luxemburský predal Kapušiansky hrad spolu s poddanými obcami vrátane Lady šľachticovi z Pešte - Ondrejovi de Koka - zakladateľovi známeho a vplyvného šľachtického rodu Kapy. Neskôr po finančných problémoch sa dostal majetok do rúk rodu Ghillányi, ktorý ho spravoval až do roku 1918. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom dobytka a obchodovali s koňmi a slaninou. Z hľadiska náboženského zloženia tu žijú občania katolíckeho a evanjelického vierovyznania. Na bohoslužby slúžia obyvateľom 2 kostoly - katolícky kostol bol postavený v rokoch 1994 - 1998 a evanjelický kostol sa začal stavať v roku 1968. Dokončili ho však až v roku 1992. Na posledné rozlúčky so svojimi blízkymi slúži v obci Dom nádeje.
 

 

Služby poskytované v obci:

MILK AGRO, CBA potraviny, Predaj sudových vín, Reštaurácia Pohoda, RENOVA sklo,
V budove Obecného úradu sa nachádza Obecná knižnica a miestnosť s obecným internetom. V sále kultúrneho domu sa nachádzajú stolnotenisové stoly na športové vyžitie pre občanov. V obci sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, ktoré je umiestnené v areály Základnej školy v Lade, viacúčelové asfaltové ihrisko a  detské ihrisko.

 

Kultúrne dedičstvo:

Archeologické nálezisko – vykopávky slovanskej osady z pred. 9. storočia.

 

Záujmové organizácie v obci:

Slovenský zväz záhradkárov Lada