Od produktov k zážitkom

Koordinačná MAS:        MAS ŠAFRÁN, o.z.

Projektový partner 1:    Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

Projektový partner 2:    MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Projektový partner 3:    Místní akční skupina Šumperský venkov

 

Príprava projektu nadnárodnej spolupráce MAS s názvom ‟Od produktov k zážitkom‟ sa začala v roku 2010, prvými kontaktmi medzi slovenskými a českými MAS na medzinárodných výstavach a konferenciách. Počas jednotlivých stretnutí sa postupne vykryštalizovalo zloženie partnerov projektu, ktorými sú:

MAS ŠAFRÁN

Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš

MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

MAS Šumperský venkov

 

Pri výbere témy spoločného projektu sa všetci partneri zhodli, že jedným z najsilnejších nástrojov podpory miestnej ekonomiky územia a regiónu je vyhľadávanie, identifikácia, obnova a podpora miestnych tradícií, remesiel a zručností, ktoré využívajú miestne prírodné a ľudské zdroje územia trvalo udržateľnou formou. Výsledkom tohto procesu sú nie len tradičné miestne výrobky, ale aj služby a zážitky viažúce sa k ich používaniu.

Pre zabezpečnie trvalej udržateľnosti týchto procesov je potrebné ich úspešné zaradenie do cyklov dnešného ekonomického prostredia. Konkurencieschopnosť tradičných výrobkov, služieb a zážitkov spočíva predovšetkým v zdôraznení ich výnimočnosti cez pôvodné miestne suroviny, tradičné postupy výroby, vysokú kvalitu a precíznosť pri ich zhotovení, srdečnosť, ústretovosť a pohostinnosť pri poskytovaní služieb a originalitu zážitkov.

Vzhľadom na rozdielne východiskové situácie partnerov si títo stanovili svoje ciele v projekte nasledovne:

Spoločným cieľom obidvoch slovenských partnerov MAS ŠAFRÁN a Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš je zavedenie jednotného grafického systému značenia kvalitných a originálnych lokálnych produktov a jednotného postupu ich certifikácie s možnosťou ďalšieho rozšírenia na iné územia súčasnych alebo budúcich MAS resp. VSP a pod. V ďalšej etape nasledujúcich spoločných projketov bude cieľom slovenských partnerov zavedenie certifikácie regionálnych zážitkov v spolupráci s partnermi - prenos skúsenosti.

Zavedenie značenia regionálnych zážitkov na území MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov napomáha propagovať územie MAS ako regiónu s neopakovateľných charakterom, ktorého kúzlo je zachované v prírode, špecifickej kultúre a tradíciach obyvateľov územia. Projekt napomáha propagovať územie na základe moderných marketingových nástrojov - využíva trendy zamerané na kvalitné suveníry spojené s územím, oceňuje špecifické chute regiónu a zážitky, ktoré môže návštevník regiónu zažiť.

Projekt využíva metódu LEADER na miestnych úrovniach u jednotlivých partnerov - sieťovanie subjektov (podnikatelia, neziskové organizácie v daných regiónoch s cieľom vytvorenia alebo propagácie značky a  ďalej na medzinárodnej úrovní (odovzdávanie skúseností medzi MAS).

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o jednotlivých partneroch projektu, kliknite na:

www.massafran.sk

www.partnerstvospis.sk

www.hornipomoravi.eu

www.sumperskyvenkov.cz

 

4.2 PROJEKT NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Od 01.01.2012 MAS ŠAFRÁN v spolupráci s Občianskym združením pre rozvoj regiónu Spiš (OZ RRS) a českými partnermi MAS Horní Pomoraví o.p.s a Šumperský venkov realizujú projekt nadnárodnej spolupráce, ktorého cieľom je zavedenie jednotného grafického systému značenia kvalitných a originálnych lokálnych produktov a jednotného postupu ich certifikácie.

 
Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby pôsobiace na území MAS
ŠAFRÁN - výrobcovia, remeselníci, poskytovatelia služieb, zruční ľudia z územia, domáci majstri ...

Činnosti vykonávané v rámci projektu spolupráce:

1. tvorba a spracovanie spoločného web projektu - aktuálna databáza prístupná na webe (web stránka sa momentálne pripravuje)

2. vypracovanie existujúcej databázy pôvodných, existujúcich a potenciálnych výrobcov a poskytovateľov služieb - uvedená cieľová skupina bude vyhľadávaná osobne, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom web stránky, ankiet a pod.

3. sprostredkovanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov - prenos skúseností od MAS Horní Pomoraví ostatným partnerom

4. zavedenie certifikácie a značenia lokálnych produktov - spolupráca partnerov SR

5. zavedenie certifikácie a značenia regionálnych zážitkov - spolupráca partnerov ČR

6. výmena skúseností pri tvorbe a zavádzaní značenia zážitkov – tvorivá dielňa a účasť na medzinárodnom jarmoku v ČR

7. výmena skúseností pri tvorbe a zavádzaní značenia lokálnych produktov - tvorivá dielňa  a účasť na medzinárodnom jarmoku v SR (Retrojarmok)

8. spoločný workshop účastníkov pre vzájomnú prezentáciu výsledkov a stanovenie osnovy záverečných výstupov - publikácie a videa na území OZ RRS

9. realizácia spoločného výstupu partnerov - publikácia

10. realizácia spoločného výstupu partnerov - video


Ing. V. Dujakovičová, Bc. M. Žulková


Realizačný tím

Partner Realizačný tím a partneri
MAS ŠAFRÁN Koordinátor: Monika Žulková
Barbora Kopnická, Samuel Doval, Viera Dujakovičová, Vladimír Jenčurák
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš Koordinátor: Rastislav Babič
MAS Horní Pomoraví Koordinátor: Hana Olejníková
MAS Šumperský venkov Koordinátor: Zdenka Mihulková