Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN 2

Názov projektu: Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN 2

Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.pdf 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y470-511-51.pdf 

Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN 2.pdf 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program MAS

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu: 78 045,41 €

Nenávratný finančný príspevok: 74 143,14€

Kód žiadosti o NFP: NFP302050Y470

Časová následnosť realizácie projektu: november 2019 – december  2023 t.j.  50 mesiacov

Cieľ projektu:

Zabezpečenie efektívneho riadenia MAS a implementácie stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej a kvalitnej prevádzkovej kapacity.

Hlavná aktivita projektu:

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovania stratégií CLLD