Tulčík

Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Peter Kopčák
Sídlo: Tulčík 178, 082 13 Tulčík
E-mail: obec@tulcik.sk
Webové sídlo: www.tulcik.sk
Tel./fax: 051/ 74 81 249
Počet obyvateľov: 1 325
Rozloha v km2: 12,81
Hustota obyvateľstva: 103,21 obyv./km2

Základná charakteristika obce Tulčík:

Životom pulzujúca obec v srdci Šariša. Leží na cestnej a železničnej spojnici miest Prešov a Bardejov, v údolí rieky Sekčov. Základom názvu obce bolo slovanské slovo „tul“ vo význame puzdro na šípy. Chotár obce je pestro členitý, od 270 do 550 m.n. m. Vyhľadávaný je prameň „kvašnej vody“. Väčšina pracujúcich odchádza za prácou najmä do Prešova. Ku katolíckej viere sa hlási takmer 100% obyvateľov. Obec je plne elektrifikovaná a od roku 1997 aj plynofikovaná. Obývajúcich domov v obci je 360, s počtom obyvateľov 1329.

 

Služby poskytované v obci:

Deti navštevujú základnú aj materskú školu plne organizovanú. V škole je združená obecná a školská knižnica „Prameň“. Na území obce pôsobí niekoľko súkromných firiem a podnikateľov: Poľnohospodárske družstvo „Sekčov“ so sídlom v Tulčíku, Pekáreň „JaLe“, predajňa Milk Agro a COOP Jednota, kvetinárstvo Helena, Marek Fedor-stavebniny a oprava byciklov, Petrila Ondrej - autoelektro servis, Helena Frimerová – krajčírstvo a oprava odevov „Sára“, Helena Fedorová - bar „Speranza“, Gabriela Paľová - Stará krčma, Pizéria Elly – Peter Paľo, Vladimír Jusko - bar Jolly Jocker, Jaroslava Tomičová – kadernícke služby, cestovná kancelária „Gospa travel“, Ján Malík – kamenárstvo.

 

Kultúrne dedičstvo:

Najstarším zachovaným priamym písomným dokladom o Tulčíku je dohoda uzavretá medzi kráľom Belom IV. A jágerským biskupom Lambertom z 23.2.1248. Poznatky hovoria, že tulčícke sídlisko jestvovalo nielen pred 13., ale zaiste už pred 11.storočím. Z tohto obdobia pochádza katolícky kostol Sv. Šimona a Júdu, ktorý bol v 17.storočí prestavaný. V roku 1410 kráľ Žigmund daroval obec Tulčík šľachticom z Kapušian, ktorí ju pričlenili do svojho hradného panstva. K historicky zaujímavým patria aj barokové kaštiele šľachticov Kapiovcov z 18.storočia, tzv. vyšný a nižný. V roku 1843 sa tulčícky majetok dostal do rúk šľachtickej rodiny Ghillányiovcov.

 

Záujmové organizácie v obci:

Tulčík je obec s bohatou športovou a kultúrnou tradíciou a širokou záujmovou činnosťou. Od roku 1933 sú v telovýchovnej jednote družstevník Tulčík organizovaní futbalisti, od roku 1927 svoju činnosť rozvíja tulčícke ochotnícke divadlo. Po tridsiatich rokoch svoju činnosť obnovil obecný hasičský zbor. Rekreačne je možné rozvíjať tenisové talenty na miestnom tenisovom dvorci. V obci pracujú aj mnohé organizácie a združenia ako sú: Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Klub dôchodcov „Striebro“, Chovatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, Poľovnícke združenie „Sekčov“, Klub slovenských turistov „Čakaň“, Hubári Tulčík, mládež rozvíja kultúrne tradície vo folklórnej skupine „Kapľička“. Tradíciu starých spolkov zachovávajú členovia pozemkových spoločenstiev: KIKAPA Tulčík a URBAR Tulčík. Na území obce pôsobí aj Lesoochranárske združenie VLK.
Obec tradične usporadúva športové a kultúrne podujatia: Beh májovým Tulčíkom za účasti bežcov z celého regiónu, Tulčícke korzo, Púť na Kikapu, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Mikulášske posedenie.

 

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

Pre obnovu a zachovanie tradičných remesiel je v obci zriadený remeselný dom. Drobní výrobcovia sa zaoberajú výrobou opálok, prútených metlí, tkaním kobercov.