Fulianka

 

Identifikačné údaje:

Štatutárny zástupca: Miroslav Leško
Sídlo: Fulianka 3, 082 12 Kapušany
E-mail: starosta@fulianka.sk, obec@fulianka.sk
Webové sídlo: www.fulianka.sk
Tel./fax: 051/ 79 41 211
Počet obyvateľov: 386
Rozloha v km2 : 3,80
Hustota obyvateľstva: 100,46 obyv./km2

Základná charakteristika obce Fulianka:

Obec Fulianka leží v nadmorskej výške 275 m n.m. na úpätí Šarišskej vrchoviny v Sekčovskej doline, vzdialená 11 km od Prešova. Nad obcou sa tiahne hradný vrch, na južnom okraji ktorého sú zrúcaniny Kapušianskeho hradu. Obec susedí na severe s obcou Tulčík, na juhu s obcou Kapušany, na východ s obcou Podhorany a na západe s obcou Fintice. Obcou preteká rieka Sekčov, ktorá rozdeľuje obec na dve časti – stará Fulianka a nová časť obce, nazývaná „Chalaš“.
Prvá písomná zmienka o obci Fulianka sa nachádza v diele Sárosvarmegye monograflája od Šándora Tótha, kde je spomínaná obec pod menom Fulyán a pochádza z roku 1410. V priebehu rokov sa názov obce menil takto: 1410 – Fulyán, 1683 – Fulyanka, 1776 – Fulánka, 1920 – Fuľanka, Poľanka, od r. 1948 – Fulianka. Fulianku vybudoval pravdepodobne šoltýs a usadlíci podľa zákupného práva v 14. storočí. Šoltýsi, dediční richtári, boli skúsení muži z radov mešťanov, prípadne bratov alebo synov šoltýsa. Tí sa podľa dohody so zemepánom zaviazali priviesť prisťahovalcov, ktorí na dohovorenom mieste by založili novú dedinu. Šoltýstvo tu existovalo ešte aj v 16. storočí. Koncom 16. storočia bola Fulianka malou dedinou s poddanským obyvateľstvom rusínskeho pôvodu a sa stala súčasťou Šarišskej župy. V súčasnosti patrí obec do okresu Prešov a vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja. Obec je zriaďovateľom Materskej školy a Základnej školy, ktorých súčasťou je aj školská jedáleň. Okrem škôl sa v obci nachádza Lesné spoločenstvo vo Fulianke – Pozemkové spoločenstvo a tiež DHZ. V júli 2013 bola zrekonštruovaná „Oddychová zóna obce Fulianka“. Farnosť Fulianka patrí medzi starobylé farnosti Prešovskej archieparchie. Miestny chrám je zasvätený svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi. Obec okrem iného poskytuje miestnym obyvateľom, ale aj návštevníkom služby ako predajňu potravín, kaviareň - pizzériu, autobazár, autoservis a palenčáreň. Obec spolupracuje s Gminou Zarszyn z Poľska.

Služby poskytované v obci:

Obec má predajňu potravín, kaviareň-pizzériu, autobazár, autoservis, palenčáreň

Kultúrne dedičstvo:

Farnosť Fulianka patrí medzi starobylé farnosti Prešovskej archieparchie. Miestny chrám je zasvätený svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi. Medzi najstaršie budovy v obci patrí aj budova ZŠ a MŠ Fulianka.

Zoznam kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v obci a sú vedené v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok, ktoré vydalo Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove pod číslom 283:

  1. Barokovo-klasicistický chrám sv. Kozmu a Damiána, dokončený v roku 1800,
  2. Obraz sv. Kozmu a Damiána od maliara Michala Mankoviča, maľovaný na dreve z roku 1830,
  3. Obraz Krista -Pantokratora od maliara Michala Mankoviča, maľovaný na dreve z roku 1830.

Záujmové organizácie v obcí:

Organizácie v obci: Lesné spoločenstvo vo Fulianke – Pozemkové spoločenstvo, Dobrovoľný hasičský zbor, obec má spoluprácu aj s Gminou Zarszyn z Poľska.

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

výroba plastových kvetináčov, zvárači, chov koní, palenčáreň, oprava a servis áut