Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení IROP

Názov projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení IROP MAS ŠAFRÁN

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Q181-511_512-28 - text.pdf (0)

  • Operačný program: 302000- Integrovaný regionálny operačný program
  • Prioritná os: 302050 – 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
  • Kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28
  • Kód žiadosti o NFP: NFP302050Q181
  • Celková dĺžka realizácie projektu: 62 mesiacov
  • Hlavný cieľ: Implementácia stratégie CLLD v rámci investičnej priority Integrovaného regionálneho operačného programu č.5.1 a  Špecifických cieľov 5.1.1 a 5.1.2

Špecifické ciele:

  • 302050011 – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
  • 302050021-5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo     verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavné aktivity:

  1. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých  podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

F. Vodovod a kanalizácia (F1 Verejný vodovod), t.j. rozvoj základnej infraštruktúry

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 472 775, 37€  

Nenávratný finančný príspevok: 449 136,60€

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 23 638,77€


Indikatívny harmonogram výziev.pdf (186603)

Indikatívny harmonogram výziev pre IROP aktualizácia 27.6.2019.pdf (142847)