Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení IROP

 

Názov projektu

Financovanie implementácie stratégie CLLD opatrení IROP MAS ŠAFRÁN

 

 

Operačný program: 302000- Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 302050 – 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

 302050011 – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28

Kód žiadosti o NFP: NFP302050Q181

Celková dĺžka realizácie projektu: 62 mesiacov

Hlavný cieľ projektu: Implementácia stratégie CLLD v rámci investičnej priority Integrovaného regionálneho operačného programu č.5.1 a  Špecifických cieľov 5.1.1 a 5.1.2

Konkrétne ciele projektu:302050011 – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

302050021-5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo     verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavné aktivity projektu: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých  podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 472 775, 37€  

Nenávratný finančný príspevok:                            449 136,60€

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:    23 638,77€

Indikatívny harmonogram výziev.pdf (186603)