Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU

Koordinačná MAS:                            Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Schválená suma pre MAS LEV:         55 010,00 EUR

Partnerská MAS:                               MAS Šafrán, o.z.

Schválená suma pre MAS Šafrán:    5 000,00 EUR

Schválená suma celkom:                 60 010,00 EUR

 

V termíne od 01/2014 do 11/2014 prebieha v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce projekt národnej spolupráce  partnerov MAS LEV a MAS ŠAFRÁN s názvom „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU‟.

Projekt spolupráce rieši rozvoj území MAS LEV a MAS ŠAFRÁN v oblasti podpory cestovného ruchu, priblížení najatraktívnejších lokalít oboch území a následným zostavením turistického pasu z objavených klenotov. Obe MAS zachovávajú a chránia zdedené kultúrne, tradičné a prírodné hodnoty. Kultúrna a pešia turistika bude prispievať k začleňovaniu dedičstva našich predkov do súčasného života, celkovému skvalitneniu životného prostredia miest a obcí. Chceme v ľuďoch prebudiť záujem o spoznávanie svojho rodiska, oživiť staré tradície a vytvoriť nové (napr. Retrojurmak). Zámerom je nielen získať prehľad o remeslách, ale aj poskytnúť širšie možnosti prezentácie ich zručnosti a schopnosti.

Tradície, ľudová kultúra tvoria neoodeliteľnú súčasť našich dejín a sú dokladom našej kultúrnej identity. Pomáhajú mladým ľuďom uvedomiť si kultúrne bohatstvo zanechané našimi predkami.  Dôvodom realizácie projektu je zvýšiť atraktívnosť ľudových tradícií, zvykov a ľudových remesiel.

Implementácia a  realizácia projektu súvisí aj so strategickým cieľom, ktorý si vo svojej stratégii Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU zadefinovala MAS ŠAFRÁN: Strategická priorita 3 – Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva, špecifický cieľ 3: „Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia“.

Hlavný cieľ:

Propagovať a prezentovať tradičné remeslá prešovského regiónu s cieľom vytvorenia spoločných produktov a aktivít nielen pre domácich obyvateľov regiónu, ale aj pre turistov prichádzajúcich do územia. Podporovať tvorbu medziregionálnej spolupráce v rámci rozvoja vidieckeho cestovného ruchu (spoločné akcie a propagačné materiály). Spojenie kvalít dedičstva minulosti s novým rozvojom

Čiastkové ciele:

1) mapovanie remesiel a remeselníkov, potenciálu oboch MAS (publikácia o remeselníkoch);

2) aktívna prezentácia kultúry regiónov Spiš a Šariš – vytvorenie nového pohľadu na tradície;

3) podpora a zviditeľnenie turistických atraktivít (formy: turistický pas, turistické mapy);

4) označenie a priblíženie objektov, atraktivít turizmu tradičnou (tlačenou) aj internetovou formou;

5) kultúrna výmena, posilnenie vzájomnych vzťahov;

6) recipročná výmena hodnôt hmotného a nehmotného charakteru:

- výmena ľudových remeselníkov;

- predvádzanie výroby;

- tvorivé dielne (workshopy);

7) poznávanie vzájomných špecifík oboch území;

8) rozvoj tradičných povolaní, remesiel a výroby, propagácia lokálnej a regionálnej kultúry;

9) spolupráca medzi jednotlivými asociáciami reprezentujúcimi tradičné remeslá;

10) zvýšenie záujmu verejnosti o ručné remeslá ako neoddeliteľnej súčasti našej národnej kultúry a histórie.

Tradície, ľudová kultúra tvoria neoodeliteľnú súčasť našich dejín a sú dokladom našej kultúrnej identity. Pomáhajú mladým ľuďom uvedomiť si kultúrne bohatstvo zanechané našimi predkami.  Dôvodom realizácie projektu je zvýšiť atraktívnosť ľudových tradícií, zvykov a ľudových remesiel.

Implementáciou projektu smerujeme k naplneniu cieľa MAS LEV, o.z.: „Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a ekonomický rast regiónu, ktorý sa dosiahne predovšetkým podporou rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, pri efektívnom využívaní endogénnych zdrojov územia, za podpory environmentálne vhodných spôsobov a aktívneho zapájania sa obyvateľov do verejného diania,“ realizácia projektu súvisí aj so strategickým cieľom, ktorý si vo svojej stratégii Chránime spolu poklady Šafránu zadefinovala MAS ŠAFRÁN: Strategická priorita 3 – Aktivizácia obyvateľov a rozvoj partnerstva, špecifický cieľ 3: „Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanieprocesu rozvoja územia a zvýšiť občianskuzodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia“.

 

Činnosti vykonávané v rámci projektu spolupráce: mapovanie pokladov; príprava, spracovanie a tlač publikácie; organizácia a zabezpečenie akcií, workshopov a pochodu prispievajú k cieľom projektu a cieľom ISRÚ MAS. Nielen geografická blízkosť spája prirodzeným spôsobom obe oblasti. Spája nás aj príbuznosť kultúr, ktorej by v dnešnej podobe nebolo, nebyť diel ľudových tvorcov. Práve príroda a tradície sú dvoma hlavnými magnetmi, ktoré na naše MAS priťahujú turistov.

Aktivita 1: Objavme klenoty LEVa a jedinečnosti ŠAFRÁNU

V dnešnej spoločnosti je turistika veľmi rozšírený spôsob trávenia voľného času. Jej popularita je podmienená moderným spôsobom života, ktorým sa človek čoraz viac vzďaľuje od prírody. Plánujeme realizovať výber 20 najatraktívnejších lokalít oboch území do turistického pasu:

- vytipovanie zaujímavých historických, kultúrnych, technických a prírodných objektov;

- mapovaniu bude predchádzať oslovenie všetkých zainteresovaných subjektov (identifikovaných v CR); spolupráca so Združením turizmu Levoča, Združením FEMAN, ktoré prezentuje kultúrne tradície národov a národností formou kultúrno-spoločenských aktivít.

- zapojenie verejnosti formou elektronického hlasovania o NAJ poklady MAS LEV a MAS ŠAFRÁN, ktoré budú zosumarizované v spolupráci so študentmi stredných škôl, ktorých daná problematika zaujíma a venujú sa jej formou mimoškolskej činnosti; zosumarizovaný materiál bude vytvárať taktiež podklad pri tvorbe turistického pasu.

Výstup aktivity:

· turistické mapy – trhacia a skladacia mapa zameriavajúca sa na región MAS LEV jeho poklady, prírodné krásy, pamiatky, zaujímavosti a iné atraktivity;

· zostavenie turistického pasu + Zbierky pokladov (obal s voľnými kartičkami) – spolu 20 najatraktívnejších miest v MAS LEV a MAS ŠAFRÁN. Návštevou jednotlivých miest získajú turisti pečiatku do pasu. Nazbieraním min. 7 „pečiatok“ bude možné zúčastniť sa žrebovania o ceny (napr. pobyt v prírode, pobyt na ekofarme, remeselné výrobky, voľné vstupenky a iné).

Aktivita 2: Prezentačná publikácia Objavme klenoty LEVa a a jedinečnosti ŠAFRÁNU (tvorba publikácie – spoločná aktivita)

Neveľké územie oboch MAS sústreďuje toľko turistických atrakcií, že by sa o nich mohli podeliť aj s inými regiónmi. Ide o prirodzené atrakcie, utvorené prírodou, ale i tie, ktoré sú vytvorené človekom. Príprava publikácie zahŕňa výber zo všetkých informácií získaných z územia. Každý partner projektu zozbiera podklady zo svojej MAS. Následne bude publikácia spracovaná (OZ MAS LEV), graficky upravená (úprava textov), doplnená fotografiami, ilustráciami. Zameriame sa aj na nové atraktivity (menej známe) v území, ktoré budú lákadlom pre návštevníkov.

Náklad: 2000 ks, počet strán: 60 strán (obálka, vnútro). Výstup projektu – vo forme 20 NAJ - bude zverejnený aj ako VIZUÁLNA POHĽADNICA na websídle oboch MAS.

Plánujeme uskutočniť aj dve tradičné, ľudové podujatia (jedno na Spiši - aktivita 3 a druhé na Šariši - aktivita 4).

Aktivita 3: Fašiangy 2014 Brutovce (zodpovednosť OZ MAS LEV, o.z.)

Fašiangy 2014: Prezentácia kultúrneho dedičstva, predstavenie tradičných povolaní, remesiel a výroby, podpora regionálnej kultúry, histórie – jarmok a kultúrno-spoločenské vystúpenie. Tradícia fašiangového sprievodu má v obci Brutovce vyše storočnú históriu. Zvyky spojené s touto aktivitou sa v obci odovzdávajú z generácie na generáciu. Na dedinách sa zachovali zakáľačky, fašiangové veselice, bály a niekde aj maškary, ktoré chránia dedinu pred zlými silami. Udalosť poskytuje najširšej verejnosti možnosť spoznať javy tradičnej ľudovej kultúry, a tým podnietiť záujem o zachovanie a šírenie významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súčasťou tejto aktivity bude aj večerná fašiangová veselica v maskách za účasti folklórnej skupiny.

Aktivita 4:  Retrojurmark 2014 Vyšná Šebastová (zodpovednosť MAS ŠAFRÁN)

Retrojurmark 2014: Pôjde o výmenu ľudových remeselníkov a produktov, folkloristov na oboch udalostiach. Kultúrne bohatstvo, medzi ktoré patrí aj remeselná činnosť je žriedlom inšpirácie, motivácie, prameňom nových hodnôt, ale aj potenciálnym a jasným zdrojom rozvoja kultúrnej turistiky. Zámerom tejto aktivity je starostlivosť o jej uchovávanie. Jarmok ponúkne svojim návštevníkom neopakovateľné zážitky a poskytne priestor na ukážky tradícií, pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Práve vidiecka kultúrna turistika na všetky možnosti vybudovať si stálu klientelu, pretože jej silnou stránkou je kontakt s ľuďmi a kultúrou. Obce tvoriace MAS ŠAFRÁN a MAS LEV majú dostatočný endogénny potenciál na prípravu, organizáciu a zabezpečenie podujatia, ktoré má už svoju tradíciu. Pestrosť ľudovej kultúry, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu rozvíja vidiecke hodnoty v oboch MAS. Do organizácie jarmoku sú po technickej stránke zapojené obce MAS ŠAFRÁNU. Pracovník projektu spolupráce zabezpečuje komunikáciu s predajcami, zabezpečuje reklamu, publicitu, zabezpečuje občerstvenie a celkový hladký priebeh akcie.

Aktivita 5: Tvorba publikácie venovanej remeselníkom ľudovým folklórnym súborom z MAS LEV a MAS ŠAFRÁN (spoločná publikácia)

Remeselníci sú strážcami kultúrneho dedičstva regiónov, ktorých často nazývame „obyčajnými“, a vďaka tomu čo vlastne robia sa stávajú neobyčajnými. Na vydanie takejto publikácie nás inšpirovali rozhovory s miestnymi remeselníkmi, o ktorých sa v skutočnosti vie dosť málo. Niet veľa príležitostí na stretávanie sa, tvorbu pracovných kontaktov, výmenu skúseností, či jednoducho ľudské a susedské spoznávanie sa. Táto publikácia má vniesť do kontaktov medzi remeselníkmi novú kvalitu, bude dôležitým krokom v blízkej budúcnosti. Bude slúžiť na lepšie poznanie sa navzájom, predstavenie ľudí, ich záujmy a dielo. Ide o dôležitý kus našej kultúry a totožnosti. Náklad: 2 000 ks.

Pôjde o tieto konkrétne činnosti:

- mapovanie remesiel do spoločných propagačných materiáloch;

- práca v teréne, komunikácia s remeselníkmi, zabezpečenie fotodokumentácie;

- spracovanie materiálov, dizajn, grafika, tlač, prezentácia publikácie;

- umiestnenie elektronického katalógu výrobkov remeselníkov, zručných ľudí a folkloristov na websídle – zverejnenie databázy s ponúkanými tradičnými výrobkami z regiónu.

Aktivita 6: Aktívne workshopy remesiel v MAS LEV

Ukážky remesiel na školách: predvádzanie výroby (tvorivé dielne).

Školy pôsobia ako aktívne subjekty, ktoré sa venujú popri svojej vzdelávacej činnosti aj voľno-časovým aktivitám (práca s hlinou, účasť na súťažiach, krúžky zamerané na turizmus a poklady v území). Workshopy sú spojené s ukážkami ľudových zvykov a zachovávaním prejavov ľudovej kultúry. Máme záujem dať mladým možnosť poznať krásu remesiel a príležitosť uplatniť svoje záujmy v budúcom živote. V mnohých tradičných výrobkoch zručných remeselníkoch vidieť bravúrne zvládnutú techniku, cit k práci, k umeniu a kráse. Remeselnícke práce v sebe nesú jedinečnosť a ľudskú blízkosť, ktorú by sme radi preniesli na mládež – našu budúcnosť. Chceme priblížiť staré pracovné postupy, ktoré majú základy v dávnej minulosti, oživiť ich, potvrdiť ich priazeň aj v dnešnej dobe a dať možnosť obyvateľom vyskúšať si svoje zručnosti.  Tvorivé dielne umožnia záujemcom vyskúšať si niektoré remeslá vlastnými rukami.

Aktivita 7: Odhaľme naše klenoty na otvorenej scéne – kultúrno-spoločenské podujatie

Podujatie podporí rozvoj „živej kultúry“ nielen v meste, ale v celom regióne. Ide o priblíženie spoločného kultúrneho bohatstva územia MAS LEV širšej verejnosti. Folklórne telesá zbierajú a šíria zvyky, tradície. Sú účastníkmi mnohých folklórnych slávností, kde majú pre divákov pripravené ľudové pásma, pracovné ukážky, pričom sa usilujú o prezentáciu autentickej ľudovej kultúry svojej obce a okolia.

Pódium bude patriť: spevu rusínskych piesní, detským hrám, slovesnému umeniu, vokálno-inštrumentálnym žánrom, dychovým hudbám, tancu, prehliadke krojov, špecifickému zvykosloviu, detským skupinám. Vystúpenia, aj v nárečí stredného Spiša oživia duchovné hodnoty. Pôsobenie takýchto skupín v našej MAS má pozitívny dopad nielen na zachovanie dedičstva predkov, ale zaoberá sa aj šírením etnografie a folkloristiky. Tejto aktivity sa zúčastnia aj zástupcovia partnerskej MAS ŠAFRÁN.

Aktivita 8: Turistický sprievod na mohylu (turistická aktivita)

Druh presunu: turistická chôdza

Ide o organizovaný pochod s motiváciou (hľadanie pokladu). Logistické zabezpečenie aktivít od prípravy a plánovanie cez organizáciu až po ukončenie a vyhodnotenie akcie je pod záštitou MAS ŠAFRÁN.

Pochod je doplnený oddychovými stanovišťami - príbehmi a legendami z MAS ŠAFRÁNU, ktoré postupne odkrývajú poklady. Spracované legendy budú súčasťou informačnej publikácie (aktivita 2).

Chceme podporovať mladých ľudí aj tých skôr narodených, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti na vidieku pre kvalitnejší život. Aktivity projektu spolupráce prispejú nielen k osobnostnému rozvoju obyvateľov MAS, ale naučia zanietencov zapájať sa do života v obci.

Vedľajšie aktivity:

A) Pracovné  projektové stretnutia partnerských MAS pri príprave projektu.

B) Propagácia a prezentácia donora, aktivít projektu spolupráce, výstupov.

C) Zorganizovať slávnostné ukončenie projektu.

D) Monitoring a hodnotenie projektu.

 

Zdroj ŽoNFP