Členstvo v MAS ŠAFRÁN

Kto sa môže stať členom

Členom občianskeho združenia MAS ŠAFRÁN sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Do aktivít MAS sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS.

Povinnosti člena vyplývajú zo stanov MAS ŠAFRÁN.

Členské poplatky

Členský poplatok sa platí pri vstupe do občianskeho združenia a následne na začiatku každého ďalšieho kalendárneho roka od vzniku členstva, vždy do 28 februára, resp. 29. februára  príslušného kalendárneho roka osobne v kancelárii MAS ŠAFRÁN alebo na účet: 1070973005/1111 v tvare IBAN SK45 1111 0000 0010 7097 3005, VS: rok, ŠS: názov organizácie, resp. meno a priezvisko člena.


 Členský poplatok je diferencovaný podľa sektorov/typov subjektov, viď nasledujúca tabuľka.

Sektor/typ subjektu ročný členský poplatok
Záujmová skupina verejného sektora - obec                 600 eur
Záujmová skupina podnikateľského sektora - podnikateľ    0 eur
Záujmová skupina občianskeho sektora - občan    0 eur
Záujmová skupina občianskeho sektora - neziskovka, o.z.,    0 eur


Súčasní členovia

V súčasnosti má MAS 49 členov, z toho 22 členov zo záujmovej skupiny verejného sektora, 5 členov zo záujmovej skupiny podnikateľského sektora a 22 členov zo záujmovej skupiny občianskeho sektora.

Aktuálny zoznam členov na stiahnutie: Zoznam členov MAS ŠAFRÁN k 12.09.2019.pdf 

Prihláška za člena MAS ŠAFRÁN na stiahnutie: Prihláška_MAS ŠAFRÁN.doc (164352)