Členstvo v MAS ŠAFRÁN

Kto sa môže stať členom

Členom občianskeho združenia MAS ŠAFRÁN sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalé bydlisko, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Do aktivít MAS sa môžu zapájať členovia ako aj nečlenovia MAS.

Výhody členstva

Povinnosti člena vyplývajú zo stanov MAS ŠAFRÁN.

Členské poplatky

Členský poplatok sa platí pri vstupe do občianskeho združenia a následne na začiatku každého ďalšieho kalendárneho roka od vzniku členstva, vždy do 30.06. príslušného kalendárneho roka. Členský poplatok je diferencovaný podľa sektorov/typov subjektov, viď nasledujúca tabuľka.

Sektor/typ subjektu ročný členský poplatok
Verejný sektor - obec                             100 eur
Súkromný sektor - podnikateľ   20 eur
Občiansky sektor - občan    0 eur
Tretí sektor - neziskovka, o.z.,   20 eur


Súčasní členovia

V súčasnosti má MAS 50 členov, z toho 22 členov z verejného sektora, 5 členov zo súkromného sektora a 7 členov z tretieho sektora a 16 členov z občianskeho sektora.

Aktuálny zoznam členov na stiahnutie: Zoznam členov MAS ŠAFRÁN k 15.03.2018.pdf (229708)

Prihláška za člena MAS ŠAFRÁN na stiahnutie: Prihláška_MAS ŠAFRÁN.doc (164352)