ANIMAČNÉ A PROPAGAČNÉ AKTIVITY MAS ŠAFRÁN

 

Názov projektu:

Animačné a propagačné aktivity MAS ŠAFRÁN

Operačný program:             309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovaný fondom: EPFRV – Európsky poľnohosp. fond pre rozvoj vidieka

Kód výzvy:                            27/PRV/2018

Kód žiadosti o NFP:             NFP309190P012

Trvanie projektu:                  2018 – 2023

Cieľ projektu: Zabezpečenie efektívneho riadenia implementácie Stratégie CLLD – Rozvoj Šafránu – naša priorita a animácie územia MAS ŠAFRÁN

Celkové oprávnené výdavky projektu:    40 000,00 €