Evanjelický kostol, Chmeľovec

Evanjelický kostol pôvodne sv. Michala, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený ako neveľká jednoloďová stavba niekedy v prvej polovici 13.storočia. Kostolík s vtedy typickou polkruhovou apsidou sa až do 20.storočia zachoval bez väčších stavebných zásahov. V prvej štvrtine 15.storočia bol interiér vyzdobený hodnotnými freskami. Počas reformácie prešiel kostolík do rúk evanjelikom a tým už aj zostal. Po úprave na začiatku minulého storočia prišiel väčší zásah v roku 1967, kedy sa veriaci pustili do obnovy staticky narušeného kostolíka. Praskliny sa objavili v západnom štíte, čo si vyžiadalo prístavbu oporných piliérov na nárožiach lode a ďalšieho piliera v strede južnej steny lode. Vynovený bol aj interiér chrámu, bohužiaľ boli pritom zničené stredoveké fresky, ktoré boli sčasti viditeľné. 
Kostolík patrí pod miestny cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Chmeľovci a stále sa využíva. Stojí v obci hneď pri hlavnej ceste smerom na Šarišskú Trstenú a Pušovce. 
 
 

Kostolík patrí do skupiny menej známych stredovekých kostolíkov v tomto regióne, svedčiacich o jeho význame už v 13. storočí. Ide o chrámy patriace Evanjelickej cirkvi a. v. v obciach Čelovce, Chmeľov a Babie. Hrubá stavba dnes stojí, s výnimkou novodobých oporných pilierov, v pôvodnej podobe z 13. storočia. Nemá ani pristavanú sakristiu. Z románskych detailov sa zachovalo ešte okrúhle okno vo východnej stene apsidy. Zničené maľby datovali odborníci do obdobia okolo roku 1420 a ich kvalitu hodnotili veľmi vysoko. Charakterizovali ich živé farby a zrejme boli dielom putovného umelca, keďže v regióne boli ojedinelé. Sondy pred obnovou odkryli časti fresiek v apside, triumfálnom oblúku a na severnej stene lode. V apside išlo o postavu apoštola, z čoho možno usudzovať, že naň nadväzovali ďalšie postavy apoštolov. Pod nimi sa nachádzal maľovaný záves s ornamentálnou výzdobou. Na vnútornej strane víťazného oblúka bol obraz sv. Bartolomeja a latinský dedikačný nápis.  Na severnej stene lode boli odkryté časti Ladislavskej legendy v podobe sv. Ladislava na koni a Kumána. Významným prvkom freskovej výzdoby bolo široké zastúpenie rozmanitých ornamentálnych prvkov. 

Návštevu si treba dohodnúť vopred.