História vzniku MAS Šafrán siaha do roku 2003, kedy obce vstupovali do rôznych združení, mikroregiónov s cieľom dosiahnuť integrovaný rozvoj a zlepšiť kvalitu života svojich občanov. MAS Šafrán vznikla zo subjektov: Mikroregión Haľagoš (Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstená, Proč, Pušovce, Čelovce), Mikroregión Ekotorysa (Teriakovce, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa), Sigordská spoločnosť (Ruská Nová Ves, Teriakovce, Zlatá Baňa), Spolok obcí Mikroregiónu Stráže (Fulianka, Demjata, Tulčík, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Šarišská Poruba, Vyšná Šebastová), Eurošariš (Kapušany, Lada, Nemcovce, Šarišská Poruba, Trnkov, Okružná, Lipníky) a Mikroregión Ladianka (Čelovce, Pušovce, Proč).  Občianske združenie vzniklo na základe iniciatívy predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom riešiť problémy rozvoja daného územia. V roku 2009 vznikol prípravný výbor zložený zo zástupcov všetkých sektorov, ktorého cieľom bolo pripraviť návrh stanov verejno – súkromného partnerstva a ostatných organizačných dokumentov. Dňa 13.08.2009 boli Stanovy registrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ustanovujúce zasadanie Zhromaždenia členov ako najvyššieho orgánu Partnerstva sa konalo 16.09.2009. V priebehu rokov 2009 – 2010 sa Partnerstvo systematicky pripravovalo na tvorbu Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej ISRÚ). V tomto čase prebehli na území stretnutia aktérov rozvoja vidieka zo všetkých dotknutých oblastí, tvorila sa organizačná štruktúra Partnerstva a kreovali sa  jednotlivé orgány občianskeho združenia (Výkonný výbor, Dozorná rada, Monitorovací a kontrolný výbor a pod.).          Výsledkom niekoľkomesačnej snahy a tvorivej práce pracovných skupín bolo podanie ISRÚ „Chránime spolu poklady Šafránu” v rámci vyhlásenej výzvy riadiacim orgánom v januári 2010. Dňa 26.05.2010 bol Partnerstvu Šafrán udelený Štatút MAS.  Udelením štatútu MAS získalo územie finančné prostriedky pre svoj rozvoj v horizonte 5 rokov vo výške 2 086 000 EUR. 

        V roku 2013 prejavilo záujem o vstup do členskej základne MAS 5 ďalších obci: Demjata, Fulianka, Tulčík, Ľubotice, Zlatá Baňa a v roku 2015 vstúpila do MAS obec Chmeľov. Rozšírenie členskej základne o tieto obce znamenalo pre združenie zvýšenie potenciálu v kultúrno – spoločenskej, socio – ekonomickej a environmentálnej oblasti a zvýšil sa tým aj počet potenciálnych žiadateľov z podnikateľského sektora. Nové obce sa aktívne podieľali na aktivitách združenia a na  spoločnej tvorbe stratégie CLLD „Rozvoj Šafránu – Naša priorita”.  MAS ŠAFRÁN získal opätovne štatút MAS rozhodnutím MP a RV SR zo dňa 15.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.12.2017 a získalo tým prístup k finančným zdrojom v novom programovom období 2014-2020 vo výške 1 157 905,60 EUR.