Lesný náučný chodník Tajch

Na náučnom chodníku Tajch nájdeme 2 trasy.

V prvom celku je náučný chodník zameraný na les a jeho funkcie, genetická hodnota existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – prírode blízke hospodárenie ( objekt PRO SILVA ), zakladanie lesa, lesnícka činnosť, škola v prírode – škola bez tried so zameraním na lesnú pedagogiku bude oslovovať najmä mladšie generácie s možnosťou návštev skupín a celých školských tried.

Druhý celok, je pokračovaním prvého, jeho zameranie v komplexe expozícií je pre všetky generácie nevynímajúc ani tie mladšie a najmladšie. V ďalších expozíciách vypovedá o kategóriách lesa, chránených územiach , horninách. V ďalšom sú prezentované vodné tajchy, historické danosti územia, lom na ťažbu kameňa a lesnícka činnosť.

https://www.anketa.slanskevrchy-vychod.sk/naucny-chodnik-tajch.php