Konferencia: „LEADER a CLLD”

Dňa 07.05.2015 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na Konferencii: „LEADER a CLLD”, ktorá sa konala v priestoroch Agroinštitútu v Nitre,  a ktorú organizovala NSRV. Konferencia bola zameraná na aktuálne informácie k PRV SR 2014 - 2020, najmä na systém jeho riadenia a vybrané opatrenia smerujúce k rozvoju vidieckých oblastí.

Informačný seminár: „Obec ako podnik”

Dňa 23.04.2015 sa v obci Kapušany konal Informačný seminár na tému: „Obec ako podnik”, ktorý MAS ŠAFRÁN zorganizovala v rámci prípravnej fázy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na roky 2014 - 2020. Informačný seminár viedol PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, ktorý prítomným prezentoval činnosť obecnej firmy, skúsenosti, pozitíva a problémy, ktoré sú s tým spojené.

Pracovné stretnutie: Mikroregión Sekčov - Topľa

Dňa 14.04.2015 sa manažérka MAS ŠAFRÁN Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí Mikroregiónu Sekčov - Topľa, ktorý má v záujme vytvoriť verejno - súkromné partnerstvo a uchádzať sa o štatút MAS.

Informačný seminár: „Záhrada v dedine, dedina v krajine - Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu”

Dňa 09.04.2015 sa v Kapušanoch konal Informačný seminár  „Záhrada v dedine, dedina v krajine - Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu“, ktorý bol určený pre samosprávy a aktívnych občanov územia MAS ŠAFRÁN. Hlavnými témami seminára boli: klimatické zmeny, krajinotvorba a permakultúra, úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a ochrana životného prostredia. Seminár bol pripravený v nadväznosti na schválený PRV 2014  - 2020 a v súlade so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou. Lektorkou informačného seminára bola Ing. Paulína Urdová, regionálna koordinátorka programu Zelená škola


 

Pracovné stretnutia obecných zastupiteľstiev

V priebehu mesiacov február a marec sa konali pracovné stretnutia obecných zastupiteľstiev. Cieľom týchto stretnutí bolo zrekapitulovať poslancom čerpanie a implementáciu ISRÚ „Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU” v rámci PRV 2007 - 2013. Manažérka informovala o príprave stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci nového programovacieho obdobia na roky 2014 - 2020.

Konferencia „Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 - 2020”

Dňa 26.03.2015 sme sa zúčastnili na konferencii: „Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu na programové obdobie 2014 - 2020”, na ktorej boli odprezentované témy: Integrovaný regionálny operačný program, Aplikácia integrovaného prístupu v IROP 2014 - 2020, CLLD a podpora rozvoja obcí z operačných programov.

 

 

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS OZRRS

Dňa 20.03.2015 sa v Žakovciach konalo pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS OZ RRS v rámci prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre programové obdobie 2014 - 2020. Cieľlom tohto pracovného stretnutia bola predbežná príprava spoločného projektu v nadväznosti na projekt spolupráce z roku 2012 „Od produktov k zážitkom”

Pracovné stretnutie MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

V rámci prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na nové programové obdobie 2014 -2020 sme sa 20.03.2015 zúčastnili na pracovnom stretnutí v MAS LEV, kde sme sa predbežne dohodli na príprave spoločného projektu v nadväznosti na projekt spolupráce z roku 2014 „Po stopách klenotov LEVa a ŠAFRÁNU”

Konferencia: „Predstavenie programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020”

Dňa 27.2.2015 sme sa zúčastnili na konferencii „Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020”, ktorú organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na konferencii vystúpil minister MPaRV SR Ľubomír Jahnátek, ktorý predstavil nový Program rozvoja vidieka 2014 - 2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015.

Informačný seminár: „Príprava na nové programovacie obdobie pre fondy EÚ 2014 - 2020”

Dňa 17.02.2015 sme sa zúčastnili na informačnom seminári „Príprava na nové programovacie obdobie pre fondy EÚ 2014 - 2020”. Cieľom tohto odborného seminára bolo odprezentovať poznatky a informácie v oblasti existujúcich a nových foriem podnikania na vidieku, zvyšovaním konkurencieschopnosti a znižovaním energetických nákladov.

Pracovné stretnutie k príprave stratégie rozvoja územia - Horná Topľa

Dňa 12.02.2015 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na pracovnom stretnutí VSP MAS Horná Topľa, na ktorom bola prezentovať a informovať o prístupe LEADER, PRV a činnosti MAS ŠAFRÁN, a taktiež prítomných informovala o príprave strategického dokumentu MAS ŠAFRÁN na roky 2015 - 2020.

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 22.01.2015 sa v Šarišskej Trstenej konalo pracovné stretnutie starostov obcí MAS ŠAFRÁN. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo informovať starostov o stave implementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN „Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU”

Konferencia NSRV SR v Nitre

V dňoch 20. - 21.11.2014  sa manažérka MAS ŠAFRÁN spolu s členmi Výkonného výboru (Miroslav Angelovič, Mgr. Pavol Lackanič) zúčastnili Konfernecie NSRV SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavnými  témami konferencie boli:  Zhodnotenie PRV 2007 - 2013, skúsenosti s prístupom LEADER v SR a v zahraničí, príklady dobrej praxe MAS v ČR, komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj politiky súdržnosti na obdobie 2014 -2020 a príprava PRV SR pre obdobie 2014 -2020.

 


Pracovné stretnutie NSRV Prešov

Dňa 06.10.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj, ktorého cieľom bolo záverečné vyhodnotenie spoločnej prezentácie na Agrokomplexe 2014 v Nitre, ako aj nastavenie ďalšej spolupráce pri plánovaných aktivitách.

Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko - poľskej hranici

Dňa 24.09.2014 sa zástupcovia MAS ŠAFRÁN zúčastnili aktivity „Rozvíjanie spolupráce s regiónmi na slovensko - poľskej hranici”, ktorá sa konala v Bachledovej doline a bola zameraná na výmenu skúsenosti, prezentáciu národných špecifík v novom programovacom období 2014 - 2020.

Stav poľnohospodárstva na území mikroregiónu Horná Topľa

Dňa 17.07.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí verejno - súkromného partnerstva MAS Horná Topľa, na ktorom odprezentovala MAS ŠAFRÁN, predovšetkým prístup LEADER.


Pracovné stretnutie NSRV Prešov

Dňa 03.07.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí, ktoré organizovala NSRV pre Prešovský kraj. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo naplánovanie aktivity Agrokomplex 2014 v Nitre. Zúčastneným bola predstavená vízia spoločného priestoru na výstave.

Informačný seminár „Spájame aktérov rozvoja vidieka‟

Dňa 26.06.2014 sa v Kultúrnom dome v Kapušanoch konal informačný seminár - Spájame aktérov rozvoja vidieka. Na úvod vystúpila Mgr. Natália Maťašová, manažérka MAS ŠAFRÁN, ktorá v krátkosti predstavila prítomným MAS ŠAFRÁN, predovšetkým implementáciu ISRÚ MAS ŠAFRÁN „Chránime spolu poklady ŠAFRÁN‟. Ďalej so svojími prezentáciami vystúpili: Mgr. Alena Kaščáková (Národná sieť rozvoja vidieka pre Prešovský kraj), Mgr. Lenka Smetanková (externá supervízorka v procese tvorby ISRÚ), Terézie Zborovjanová (Poľnohospodárske družstvo Kapušany), Ing. Anton Šebej (Štátna ochrana prírody, Prešov). Prítomní účastníci seminára sa aktívne zapájali do diskusie , aby sa dozvedeli viac o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z PRV SR na roky 2014 - 2020.

Pracovné stretnutie NSRV Prešov

Dňa 05.06.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí, ktoré organizovala NSRV pre Prešovský kraj. Cieľom tohto stretnutia bolo informovanie a naplánovanie aktívnej účasti na Agrokomplexe 2014 v Nitre. MAS ŠAFRÁN tento rok zabezpečí kultúrne vystúpenie mužskej speváckej skupiny Kapušanske richtaroše.


Ustanovujúce zhromaždenie VSP MAS Horná Topľa

Dňa 16.06.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na ustanovujúcom Zhromaždení členov verejno - súkromného partnerstva MAS Horná Topľa, na ktorom bola odprezentovaná činnosť MAS ŠAFRÁN.

 


Prezentácia činnosti MAS ŠAFRÁN na zhromaždení VSP MAS Horná Topľa

Dňa 29.04.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová zúčastnila na pracovnom stretnutí VSP MAS Horná Topľa, kde prezentovala činnosť MAS ŠAFRÁN a prístup LEADER v prebiehajúcom plánovacom období PRV SR 2007 - 2013.

AGROTRAVEL Kielce

Dňa 11.04.2014 zrealizovalo regionálne pracovisko NSRV pre Prešovský kraj návštevu výstavy AGROTRAVEL Kielce 2014. Jednodňovej návštevy sa za MAS ŠAFRÁN zúčastnilo 16 členov. Výstava, ktorá bola zameraná na vidiecky turizmus, regionálne produkty, ľudovú kultúru a remeslá, ani tento rok nesklamala a návštevníkom ponúkla nielen pastvu pre oči, ale ulahodila aj regionálnymi produktmi, ako napr. syry, mäso, med, vína, pivá, džemy a veľa ďalších.

Prezentácia činnosti  MAS ŠAFRÁN na Valnom zhromaždení VSP MAS Topoľa, o.z.

Dňa 27.02.2014 sa konalo ustanovujúce Valné zhromaždenie VSP MAS Topoľa, na ktorom manažérka MAS ŠAFRÁN, Mgr. Natália Maťašová, prezentovala činnosti MAS ŠAFRÁN a prístup LEADER v prebiehajúcom plánovacom období PRV SR 2007 - 2013.

Pracovné stretnutie NSRV

Dňa 25.02.2014 sa konalo pracovné stretnutie NSRV v Prešove, na ktorom sa zúčastnili pozvané MAS a VSP z prešovského kraja. Predmetom stretnutia bolo informovanie o plánovaných aktivitách RP NSRV v roku 2014.

Prezentácia MAS ŠAFRÁN na Valnom zhromaždení MAS Pod Vihorlatom

Dňa 21.02.2014 sa manažérka MAS ŠAFRÁN,  Mgr. Natália Maťašová, zúčastnila na Valnom zhromaždení MAS Pod Vihorlatom, kde odprezentovala činnosť MAS ŠAFRÁN a implementáciu ISRÚ „Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU‟

Okrúhly stôl „Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Slanských vrchoch‟

Dňa 19.02.2014 sa na Sigorde  konal okrúhly stôl na tému „Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Slanských vrchoch‟. Dôvodom stretnutia hlavných aktérov a zainteresovaných zo súkromnej aj verejnej sféry  je všeobecne deklarovaná potreba vnímať a prezentovať turistickú destináciu Slanské vrchy ako jeden celok.

Pracovno - informačné stretnutie MAS ŠAFRÁN,  OZ RRS, MAS Vršatec

Dňa 18.02.2014 sa konalo pracovno - informačné stretnutie MAS ŠAFRÁN, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš a MAS Vršatec na OcÚ Žakovce. Pracovným stretnutím nás sprevádzala Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec, ktorá pôsobí v pracovnej skupine pre LEADER za organizáciu NSS MAS. Hlavnou témou stretnutia bolo informovanie o nastavení LEADRA a CLLD pre nové programovacie obdobie na roky 2014 - 2020.

Pracovno - informačné  stretnutie starostov MAS ŠAFRÁN

Dňa 06.02.2014 sa konalo pracovno – informačné stretnutie zástupcov obcí z územia MAS ŠAFRÁN v novoprijatej obci Ľubotice. Účelom stretnutia bolo informovanie o aktuálnom stave implementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU“, oboznámenie prítomných s plánom práce MAS ŠAFRÁN na rok 2014 a o príprave na nové programovacie obdobie na roky 2014-2020.  Prítomní boli oboznámení s návrhom pre spracovanie ISRÚ, ktorej tvorba bude prebiehať počas roka 2014. MAS ŠAFRÁN plánuje v marci 2014 realizovať 7 pracovných stretnutí poslancov obecných zastupiteľstiev.

 

Fotky z tohto pracovného stretnutia starostov si môžete pozrieť: www.massafran.sk/fotogaleria/rok-2014/

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 19.12.2013 sa uskutočnilo 6. pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN, ktorí boli oboznámení so stavom imlementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN "Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU".  Zároveň boli prítomní oboznámení so stavom vyhodnocovania projektov na úrovni PPA a tiež boli informovaní o novom programovacom období na roky 2014 - 2020.

Pracovné stretnutie s MAS - Lider Dolina Strugu

Dňa 27.11.2013 sme sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s MAS Lider Dolina Strugu, ktoré sa konalo v sídle Gminy Tarnowiec. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo nájsť možnosti spolupráce medzi MAS ŠAFRÁN, LGD Lider Dolina Strugu a LGD Nowa Galicja v rámci programu LEADER.

Konferencia NSRV SR v Nitre

V dňoch 21. - 22.11.2013 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na Konfernecii NSRV SR pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavným cieľom konferencie bolo zhodnotenie súčastného programovacieho obdobia a poskytnutie informácií  o budúcom programovacom období.

Konferencia „Podpora partnerstiev v programovacom období 2014 - 2020‟

Dňa 15.11.2013 sme sa zúčastnili na konferencii „Podpora partnerstiev v programovacom období 2014 - 2020‟, ktorej cieľom bolo sprostredkovať aktérom v regionálnom rozvoji aktuálne informacie o podpore partnerstiev pre rozvoj vidieka v rokoch 2014 -2020.

Regionálny workshop: „Verejno - súkromné partnerstva sa pripravujú na nové programovacie obdobie‟

Dňa 14.11.2013 sme sa zúčastnili na regionálnom workshope pod názvom „Verejno - súkromné partnerstvá sa pripravujú na nové programovacie obdobie‟, ktoré v Pavlovciach pri Hanušovciach nad Topľou zorganizovalo regionálne pracovisko NSRV pre Prešovský kraj.

Celoslovenská konferencia - Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Dňa 7.11.2013 sme sa zúčastnili na celoslovenskej konferencii, týkajúcej sa nového programovacieho obdobia na roky 2014 - 2020. Informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 odprezentoval Ing. Martin Barbarič. V rámci tejto konferencie vystúpil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, ktorý predstavil Prípravu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020.

Odborná exkurzia Dánsko

V dňoch 23.-.26.9.2013 sme sa zúčastnili na odbornej exkurzii v Dánsku

Správa na stiahnutie: Správa_na web Exkurzia Dánsko 2013.doc

Pracovný workshop: Prístup CLLD v operačných programoch 2014 - 2020

Dňa 10.9.2013 sa manažérka a asistentka MAS ŠAFRÁN zúčastnili na pracovnom workshope: Prístup CLLD v operačných programoch 2014 - 2020, ktorého ambíciou bolo zmapovať skúsenosti predstaviteľov MAS, zástupcov miestnych samospráv, odborníkov, aktívnych občanov a navrhnúť dlhodobé rozvojové priority v jednotlivých regiónoch.

Pracovné rokovanie za okrúhlym stolom - Lipany

Dňa 6.9.2013 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na pracovnom stretnutí, ktoré organizovalo regionálne pracovisko NSRV pre Prešovský kraj. Hlavnou témou rokovania bolo nastavenie nového programovacieho obdobia na roky 2014 - 2020. Pracovné stretnutie viedol generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka SR Ing. Martin Barbarič, ktorý vecne zhodnotil celkový stav LEADRA na Slovensku. Na stretnutí sa mimo iných zúčastnili aj zástupcovia MAS z Prešovského kraja.

Agrokomplex 2013

V dňoch 22. až 25.8.2013 sa zástupkyne kancelárie Mgr. Maťašová a Mgr. Tverďáková spolu s členmi Výkonného výboru MAS ŠAFRÁN Miroslavom Angelovičom a Adrianou Birošovou zúčastnili na Agrokomplexe 2013 v Nitre. NSRV pre Prešovský kraj zabezpečila prezentáciu v spoločnej expozícii na výstave. V našom informačnom stánku sme počas Agrokomplexu privítali aj generálneho riaditeľa sekcie rozvoja vidieka SR Ing. Martina Barbariča, s ktorým sme diskutovali o novom programovacom období a nastavení programu LEADER.

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 7.8.2013 sa uskutočnilo 5. pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN, ktorí boli oboznámení so stavom imlementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN "Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU". Ďalej prítomní rozpracovali svoje návrhy pre pripravované podujatie MAS - Retrojarmok 2013, ktorý sa bude konať v obci Kapušany dňa 17.8.2013. Zároveň boli prítomní oboznámení s harmonogramom monitoringu realizovaných projektov na území MAS ŠAFRÁN.

Pracovné stretnutie zástupcov MAS ŠAFRÁN s MAS LEV

Dňa 2.8.2013 sa kancelária MAS ŠAFRÁN zúčastnila na pracovnom stretnutí v kancelárii MAS LEV v Levoči. Hlavnou témou stretnutia bola príprava spoločného workshopu a aktivít pre účastníkov Retrojurmaku v ŠAFRÁNE 2013, ktorý sa bude konať 17.8.2013 v Kapušanoch. MAS LEV sa za svoje územie aktívne zúčastní súťaže vo varení tradičnej polievky zo svojho regiónu.

Pracovné stretnutie zástupcov MAS Prešovského kraja na RP NSRV

Dňa 30.7.2013 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na pracovnom stretnutí zástupcov MAS Prešovského kraja, ktoré sa konalo v priestoroch NSRV v Prešove za účelom návrhu spoločnej propagácie počas účasti na Agrokomplexe 2013 v Nitre. NSRV vyčlenila dostatočný priestor pre prezentáciu MAS Prešovského kraja (MAS ŠAFRÁN, MAS Bachureň, MAS OZ RRS).

Pracovné stretnutie zástupcov MAS ŠAFRÁN a MAS LEV

Dňa 17.7.2013 sme  v kancelárii MAS ŠAFRÁN privítali zástupkyne MAS LEV. V rámci príkladov dobrej praxe sme sa oboznámili s úspešne zrealizovanými projektami na území. Hlavnou témou stretnutia bola príprava spoločného workshopu a aktivít pre účastníkov Retrojurmaku v ŠAFRÁNE 2013, ktorý sa bude konať v členskej obci MAS ŠAFRÁN - v Kapušanoch dňa 17.8.2013. MAS LEV sa za svoje územie aktívne zúčastní súťaže vo varení tradičnej polievky zo svojho regiónu.

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 6.6.2013 sa uskutočnilo 4. pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN, ktorí boli oboznámení so stavom imlementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN "Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU". Ďalej prítomní rozpracovali svoje návrhy pre pripravované podujatie MAS - Retrojarmok 2013, ktorý sa bude konať v obci Kapušany dňa 17.8.2013.

Pracovné stretnutie zástupcov MAS Prešovského kraja na RP NSRV

Dňa 4.6.2013 sa manažérka MAS ŠAFRÁN zúčastnila na pracovnom stretnutí zástupcov MAS Prešovského kraja, ktoré sa konalo v priestoroch NSRV v Prešove za účelom prerokovania spoločnej účasti na Agrokomplexe 2013 v Nitre, spoločnej propagácii územia a diskutovali o novom programovacom období na roky 2014 - 2020.

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 30.5.2013 sa uskutočnilo 3. pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN, ktorí boli oboznámení so stavom imlementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN "Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU". Ďalej prítomní rozpracovali svoje návrhy pre pripravované podujatie MAS - Retrojarmok 2013, ktorý sa bude konať v obci Kapušany dňa 17.8.2013.

Pracovné stretnutie zástupcov MAS ŠAFRÁN a MAS  Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš

Dňa 29.05.2013 členovia OZ RRS priajali pozvanie na pracovné stretnutie (v zložení Mgr. Krullová, Ing. Zombeková a Ing. Kovalčík). Našu partnerskú MAS sme oboznámili s implementáciou ISRÚ na území MAS ŠAFRÁN. Diskutovali sme o aktualizácií a o dôvodoch zmien alokácie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení. V rámci príkladov dobrej praxe sme ich oboznámili s úspešne zrealizovanými projektami na našom území. Neskôr sme sa venovali návrhu spolupráce v opatrení 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce. V rámci stretnutia sme pracovali na príprave spoločného workshopu pre účastníkov Retrojurmpka 2013, ktorý sa bude konať v Kapušanoch dňa 17.08.2013. V diskusii sme spoločne rozobrali postup propagácie našich MAS na Agrokomplexe 2013.

Správa  - Pracovné stretnutie zástupcov MAS ŠAFRÁN a MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš

Dňa 16.05.2013 sa členovia MAS ŠAFRÁN (v zložení: Mgr. Maťašová, manažér MAS, Mgr. Tverďáková, asistent MAS a Mgr. Lackanič, predseda monitorovacieho a kontrolného výboru MAS) zúčastnili pracovného stretnutia na území MAS OZ RRS v obci Žakovce.

Pracovné stretnutie viedla Katarína Krullová, nová manažérka MAS OZ RRS. Prvým bodom programu bola výmena skúseností  pri Implementácii ISRÚ a príklady dobrej praxi, kde obe MAS-ky prezentovali stav implementácie svojej ISRÚ, dôvody aktualizácie a tiež diskutovali o problémoch, ktoré pre implementácii vznikli. V rámci príkladov dobrej praxe prezentovali zúčastnení svoje aktivity a činnosť. Vzhľadom k dobre naštartovanej spolupráci medzi oboma MAS-kami sa prítomní dohodli na ďalšej spolupráci, ktorá bude spočívať v spoločnej propagácii prístupu LEADER, propagácii ISRÚ, sieťovaní a pri organizovaní spoločných aktivít.  Vzhľadom na fakt, že obe MAS-ky boli zároveň aj projektovými partnermi v projekte nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom“, v rámci ktorého sa vytvorila regionálna značka a prebehla certifikácia lokálnych produktov na oboch územiach, je potrebné zabezpečiť trvalú udržateľnosť spomínaného projektu a taktiež pokračovať v dosahovaní definovaných cieľov projektu aj po jeho ukončení. Je dôležité nájsť vyhovujúci model rozvoja regionálnej značky, aby sme svoje územia posúvali vpred a aby neostalo iba pri slovnom spojení – rozvoj regiónu. MAS OZ RRS prijala pozvanie na pripravované podujatie MAS ŠAFRÁN – Retrojarmok 2013 (17.8.2013), na ktorom bude aktívne participovať v rámci úvodného workshopu.

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 10.5.2013 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN, ktorí boli oboznámení so stavom imlementácie ISRÚ MAS ŠAFRÁN "Chránime spolu poklady ŠAFRÁNU". Ďalej prítomní rozpracovali svoje návrhy pre pripravované podujatie MAS - Retrojarmok 2013, ktorý sa bude konať v obci Kapušany dňa 17.8.2013. Zároveň boli prítomní oboznámení s harmonogramom výziev MAS, ktoré sa týkajú opatrení 3.4.1 a 3.4.2.

 

Pracovné stretnutie starostov

Dňa 24.4.2013 sa v rokovacej miestnosti MAS ŠAFRÁN uskutočnilo 1. tohtoročné stretnutie starostov členských obcí MAS ŠAFRÁN s nasledovným programom:

  1. Informácie k výzve č.21/2013/PRV/MAS 46
  2. Informácie k výzve č.22/2013/PRV/MAS 46
  3. Príprava Retrojarmoka 2013
  4. Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS
  5. Účasť na Agrokomplexe 2013

 

Výmena skúsenosti s implementáciou PRVSR 2007 - 2013 v rámci SR na úrovni regiónov - stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji

Dňa 07.03.2013 sa zástupcovia MAS ŠAFRÁN (Mgr. Maťašová, Mgr. Tverďáková, Ing.Hudáková a p. Sedlák) zúčastnili aktivity „Výmena skúsenosti s implementáciou PRV SR 2007 - 2013 v rámci SR na úrovni regiónov - stretnutie s aktérmi rozvoja vidieka v Žilinskom kraji‟, ktoré zrealizovalo RP NSRV  pre Prešovský kraj v spolupráci s RP NSRV pre Žilinský kraj. Stretnutie sa začalo v Liptovskom Hrádku, kde Ing. Pavlíková z MAS Horný Liptov predstavila ich región a priebeh implmentácie ISRÚ. Program pokračoval prehliadkou rodinného pivovaru BRONTVAI. ktorá bola  spojená s ochutnávkou piva. Na záver sme sa presunuli do Areálu Kozí vršok pri obci Ivachnová, kde nás okrem obeda čakala aj ochutnávka zrejúcich kozích, ovčich a kravských  syrov.

Konferencia „Spojme sa pre rozvoj regiónu ‟

Dňa 05.03.2013 sa vo Vranovskom okrese konala konferencia pod názvom  „Spojme sa pre rozvoj regiónu ‟, ktorú organizovalo Združenie Slanské vrchy Východ v spolupráci so Združením miest a obcí vranovského regiónu. Konferenciu moderoval RNDr. Pavol Kaňuch, ktorý na podujatí privítal takmer 60 starostov vranovského okresu. Cieľom konferencie bolo sprostredkovať účastníkom princípy prístupu LEADER, príklady dobrej praxe, aktuálne skúsenosti a celkový význam programu LEADER. V rámci tejto konferencie vystúpila s krátkou prezentáciou aj manažérka MAS ŠAFRÁN Mgr. Natália Maťašová