Certifikácia

VÝZVA!!!  

Prihláška do I. a II. kola získania certifikátu 
v rámci Charty lokálnej značky: "Od nás pre nás"

Už je to rok, čo sa naši štyria remeselníci z územia MAS Šafrán zúčastnili I. fázy - Pilotnej certifikácie lokálnych produktov, ktorá okrem iného, bola hlavným cieľom projektu nadnárodnej spolupráce – Od produktov k zážitkom v rámci opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce. Známy umelec knižnej väzby a bonsajových misiek - Erik Križovenský z Kapušian, kožušník - Stanislav Šimčík z obce Vyšná Šebastová,  z Pušoviec to bola pani Eva Gdovinová, ktorá nám predstavila výrobky z prírodných ma komponentov a s umeleckým rezbárstvom zaujal certifikačnú komisiu pán Ján Leško z Kapušian. Všetci zúčastnení získali certifikát lokálneho produktu / služby, ktorý im môže pomôcť pri splnení podmienok stanovených MAS Šafrán postúpiť do II. kola, t.j. získať oprávnenie používať lokálnu značku „Od nás pre nás“.

Aké sú to podmienky pre vstup do II. kola – právo používať lokálnu značku?

1.    Legálne podnikanie -  dokladá sa živnostenským listom alebo iným relevantným dokladom (Osvedčenie SHR a iné).

2.    Obhliadka na mieste – obhliadka miesta podnikania certifikačnou komisiou, kde sa overuje splnenie podmienok, ktoré žiadateľ deklaroval v čestných vyhláseniach v rámci 1. Fázy Certifikácia produktu.

3.    Forma marketingovej činnosti a spôsob balenia – ďalším krokom je hodnotenie formy marketingovej činnosti žiadateľa a spôsob konečného balenia výrobky spotrebiteľovi (správne umiestnenie lokálnej značky, dodržiavanie zásad šetrného zaobchádzania s prírodou) (Zdroj: Príručka pre používanie značky, 2012).

Po úspešnom absolvovaní II. fázy využívania značenia lokálnych produktov pod názvom Charta Od nás pre nás, získava žiadateľ plnohodnotné členstvo v Charte a právo používať lokálnu značku po dobu 3 rokov (Zdroj: Príručka pre používanie značky, 2012).

Pre ostatných výrobcov / remeselníkov lokálnych produktov, ktorí sa nezúčastnili, resp. nepodali Žiadosť o certifikáciu produktu / služby v I. fáze, tak majú teraz jedinečnú možnosť to napraviť a požiadať tak najneskôr do 31.1.2014.

Čo je vlastne cieľom certifikácie lokálnej značky „OD NÁS PRE NÁS?

-       vytvoriť súbor produktov, ktoré sú na území typické,

-       využiť miestne zdroje,

-       zvýšiť ekonomický rast,

-       podporiť tvorbu pracovných miest,

-       vyhľadávať certifikované výrobky spotrebiteľmi.

Prihlášky do I. a II. fázy doručte osobne do sídla MAS Šafrán alebo zasielajte na našu e-mailovú adresu: kancelaria.massafran@gmail.com najneskôr do 31.1.2014.
 
4_2_prihlaska_certifikácia _I.faza
4_2_prihlaska_certifikácia _II.fáza

 

Konopí i pralinky se řadí k novým originálním produktům Jeseníků

Surovina, přírodní produkty, lahodná čokoláda, textilní i řemeslné výrobky se
nově řadí do skupiny označené JESENÍKY originální produkt®. Certifikační komise, která
zasedla v polovině listopadu, také obnovila certifikát šestnácti stávajícím produktům. Značku
s jesenickým zvonkem má v současné době čtyřicet tři výrobků.


Konopí i pralinky-nový produkt

 

Seznam certifikovaných výrobků a služeb

Zájemci o certifikované výrobky a stravovací a ubytovací zařízení mohou získat více informací na stránkách regionálních značek, kde je seznam certifikovaných výrobků a služeb, také odkazy a kontakty na ně.

Více zde: www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/

Certifikácia  „Jeseníky originálny produkt®“

eseníky – krásné hory, kde život lidí poznamenaly nejen drsné přírodní podmínky, ale i komplikovaná historie, která vedla ke zpřetrhání vazeb a tradic a na dlouhá desetiletí poznamenala aktivity zdejších obyvatel. V posledních dvou dekádách se i sem vrátila chuť pracovat a podnikat v krajině, v níž nám předci zachovali dědictví nejen hmotné, ale také neuchopitelnou „sílu domova‟, která nás obklopuje.