Nemcovce

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Jozef Bača

Sídlo: Nemcovce č. 93, 082 12 Kapušany pri Prešove

e-mail: obecnemcovcepo@gmail.com

webové sídlo: www.obecnemcovce.sk

tel./fax: 051/7942166

Počet obyvateľov: 476

Rozloha v km2: 5,41 km2 (541 ha) 545 ha

Hustota obyvateľstva: 82,67 obyv./km2

Základná charakteristika obce: 

Obec sa nachádza na juhozápadnom okraji Beskydského predhoria v nadmorskej výške asi 290m. Zo severovýchodnej strany ju obkolesujú nízke kopce - výbežky Hanušovskej Pahorkatiny: Mravčie, Zadný Petič a Dubník. Z južnej strany sa v pozadí obce vypínajú hrebene Slanských vrchov. Obcou preteká potok Ladzianka a Dolina. Od krajského mesta Prešov je vzdialená 15 km. Katastrálne územie obce je o výmere 384 ha. Obec je od krajského mesta Prešov vzdialená 12 km smerom na východ, s výhodnou polohou pri európskej dopravnej trase E371 Prešov- Svidník- štátna hranica s Poľskom, zároveň pri ceste I. triedy č. 18 spájajúcej Prešov a Humenné. Katastrom obce prechádza železničná trať 193 spájajúca mesta Prešov a Humenné.

Osada Zimná Studňa, ktorá patrí k Nemcovciam, leží asi 1,5 km severozápadne od obce. Chotár obce je mierne zvlnená pahorkatina s odlesneným povrchom, na ktorom sa rozkladajú obrábané polia a pasienky. Povrch tvoria svahové hliny, nivné, hnedozemné a illimerizované pôdy. Mierne zalesnené je vyššie položené okolie Nemcoviec-Zimná Studňa. V západnej časti chotára obce sa nachádza pieskovcový lom.
Obec ležiaca na juhozápadnom okraji Nízkych Beskýd v údolí potoka ústiaceho do Ladianky z pravej strany, v nadmorskej výške asi 290m. Od krajského mesta Prešov vzdialená 12 km smerom na východ, s výhodnou polohou pri európskej dopravnej trase a pri ceste I. triedy. Katastrom obce prechádza železničná trať. Osada Zimná Studňa, ktorá patrí k Nemcovciam, leží asi 1,5 km severozápadne od obce.

 

Služby poskytované v obci:

Obec je zriaďovateľom materskej školy a základnej školy pre 1.-4. ročník. Na posledné rozlúčky so zosnulými sa využíva
novopostavený dom smútku, ktorý sa nachádza oproti cintorínu. Strediskom kultúrneho života v obci je budova kultúrneho domu. V budove sa nachádza aj miestna knižnica. V obci je zriadená predajňa potravín a Pohostinstvo. Služby sa poskytujú v oblasti stolárskej výroby a výroby nábytku. Je tu autoservis, oprava a servis stavebných strojov, foto a video služby, tlačiarenské služby, krajčírska dielňa, predaj pieskov, nákladná doprava, práce vodoinštalačné a
kúrenárske. PD Kapušany prevádzkuje v obci Ovčiu farmu, s chovom oviec, produkciou ovčieho mlieka a výrobkov. Dobudovaním a rozšírením vodovodnej siete, elektrickej NN siete, plynovodu a vybudovaním nových miestnych komunikácií sú v obci vytvorené dobré podmienky na rozvoj individuálnej bytovej výstavby a výstavby nových rodinných domov.

 

Kultúrne dedičstvo:

V strede obce je vybudovaný pamätník s menami a fotografiami šiestich zastrelených občanov obce, ktorí boli Nemcami zastrelení dňa 8.septembra 1944 počas druhej svetovej vojny. Pamätník pripomína tragédiu, ktorá sa negatívne zapísala do dejín obce a jej obyvateľov. V obci sa v súčasnosti nachádzajú dva kostoly. Evanjelický kostol a.v. s farský úradom a rímskokatolícky, zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi.

 

Záujmové organizácie v obci:

Ľudové zvyky a kultúrne tradície sa v obci uchovávajú a šíria prostredníctvom folklórneho súboru Nemcovianka, ktorá
má v súčasností 20 členov. Na kultúrnych podujatiach v obci ako aj mimo obec sa aktívne zúčastňuje začínajúca ľudová hudba pod vedením Urbana Valička. Športová činnosť a telovýchova je sústredená v športovom areáli s futbalovým ihriskom a asfaltovým multifunkčným ihriskom. Futbalový klub TJ Nemcovce je účastníkom najvyššej oblastnej futbalovej súťaže. Aktívne v obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor so zázemím v hasičskej zbrojnici. Ako záujmové združenia pôsobia v obci zväz chovateľov, zväz záhradkárov a včelárov.