Chrám presvätej Bohorodičky, Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves, okres Prešov
Ide o gréckokatolícky chrám zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky. Bol postavený kráľovskou komorou v roku 1790. Po požiari v roku 1180 bol obnovený a v roku 1927 novo zaklenutý. Je to jednoloďový chrám typu východoslovenských sakrálnych stavieb plánovaných tereziánskou stavebnou komorou, s charakteristickými bočnými kaplnkami, naznačujúcimi centrálu kríženia. Presbytérium (oltárová časť chrámu) je s rovným uzáverom, zakryté korýtkovou klenbou. V lodi chrámu sú použité pruské klenby. Fasáda je členená oknami a opornými piliermi. Hlavný oltár s ikonostasom je z roku 1880-1881. Značná rekonštrukcia a reštaurovanie chrámu prebehli v rokoch 1989-1990. Pôvodný chórus bol predĺžený oblúkovou konštrukciou o 1,7 m a bola na ňom urobená stupňovitá podlaha. Vymenili sa všetky pôvodné jednoducho zasklené okná za drevené dubové s dvojitým zasklením ako aj všetky dvere. Reštaurovaná bola aj kopletná výzdoba chrámu (svietniky, ikonostas, baldachýn v presbytériu, obrazy vrátane rámov) a celý interiér bol vymaľovaný. 
 
Zdroj: https://www.ruskanovaves.sk/obsah/