Podhorany

 

Identifikačné údaje

Štatutárny zástupca: Štefan Dadej
Sídlo: Podhorany 106, 082 12 Kapušany
E-mail: podhorany.po@gmail.com
Webové sídlo: www.podhorany.eu
Tel./fax: 051/ 7941 105
Počet obyvateľov: 823
Rozloha v km2: 7,12
Hustota obyvateľstva: 114,52 obyv./km2

Základná charakteristika obce Podhorany:

Podhorany ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Dlhého potoka. Nadmorská výška v strede obce je 340 m n. m. a v chotári 325 – 540 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný, iba v severnej časti mierne členitý povrch zväčša odlesneného chotára tvoria horniny bradlového pásma a flyšu. Les (buk, dub) je len v severnej časti. Chotár má illimerizované hnedé lesné pôdy a rendziny. Je tu minerálny prameň kyselky.
Výhodná poloha, tiché prostredie, neďaleký les a pekné okolie spolu s relatívne krátkou vzdialenosťou (asi 15km) od krajského mesta Prešova robí obec atraktívnou aj pre návštevníkov, turistov, zberačov húb aj každého, kto chce načerpať sily pri prechádzke v prírode.
História obce:
Obec založili v 12. storočí hraničiari. Spomína sa rok 1283, keď ju kráľ daroval zemanom, bývalým hájnikom kráľovských lesov. Obec je písomne doložená z roku 1283. V roku 1300 obec patrila panstvu Šebeš Šebastová a miestnym zemanom. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 35 poddanských domácností. V roku 1600 bolo v sídlisku 18 poddanských domov a kúrie miestnych zemanov. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 4 poddanské domácnosti, v roku 1828 bolo 30 domov a 152 obyvateľov, v roku 1900 bolo 250, v roku 1970 bolo 555 obyvateľov.. Rozdelenie potočnej radovej zástavby obce na Nižný a Vyšný Ašgút sa ujalo v roku 1828 a trvalo do 20. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkali konopné plátno. V rokoch 1880–1890 sa mnohí vysťahovali. Aj po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, niektorí prácou v lesoch. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Košíc a Prešova. Ešte začiatkom 20. storočia tu boli stupy na lámanie konopnej byle. V polovici 20. storočia vyrábal J.Hirkala figurálne dlabané úle, zvané dlabáky. Obec bola súčasťou Šarišskej župy.
Na území obce Podhorany v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nie je evidovaná žiadna nehnuteľná kultúrna pamiatka. Aj napriek tomu pozornosť pamiatkovej ochrany si zaslúži stavba kúrie z 19. storočia, hrobky rodín Bothovcov a Körtvélyessyovcov a voľne stojace kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce.
Obec Podhorany leží neďaleko križovatky hlavných ciest 1. triedy spájajúcich mestá Prešov a Bardejov a Prešov s Vranovom nad Topľou. Cez obec preteká aj potôčik s názvom Dlhý potok prameniaci v malebných lesoch pod vrcholom Haľagoša. Haľagoš je vrch vypínajúci sa nad našou aj nad okolitými obcami z vrcholu ktorého je prekrásny výhľad na všetky svetové strany a
býva preto cieľom výletníkov a turistov zo širokého okolia. Dal tiež pomenovanie mikroregiónu Haľagoš, čo je vlastne združenie okolitých obcí. V mikroregióne sú združené obce Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstená, Proč, Pušovce a Čelovce.
Na území obce pôsobí niekoľko súkromných firiem, podnikateľov a súkromne hospodáriacich roľníkov. Väčšina pracujúcich odchádza za prácou najmä do blízkeho Prešova. Obec má 770 obyvateľov, obývaných 170 rodinných domov a bytov s veľmi dobrou vybavenosťou. Vzdelanostná úroveň je vysoká vďaka rastúcemu počtu stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí. Ku katolíckej viere sa hlási takmer 93% obyvateľov, k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 4,43% a Gréckokatolíckej cirkvi 1,14%občanov. Obec je plne elektrifikovaná a od roku 2000 aj plynofikovaná. Od roku 2010 je možné profesionálne i rekreačne  rozvíjať športové talenty na miestnom multifunkčnom ihrisku. V obci pracujú aj mnohé organizácie a združenia ako sú: Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Chovatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, Poľovnícke združenie Hubertus a Klub mládeže Lienkač.
Pôsobenie obce je zamerané hlavne na činnosti spojené so zvyšovaním životnej úrovne občanov.

 

Služby poskytované v obci:

Od roku 2010 je možné profesionálne i rekreačne rozvíjať športové talenty na miestnom multifunkčnom ihrisku.

 

Kultúrne dedičstvo:

V obci pracujú aj mnohé organizácie a združenia ako sú: Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Chovatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, Poľovnícke združenie Hubertus a Klub mládeže Lienkač a Hokejbalový klub.

 

Remeselníci a drobní výrobcovia v obci:

Stolárstvo, oprava áut, chovateľ oviec, Ovčia farma Proč