Chmeľovec

Identifikačné údaje:
Štatutárny zástupca Eva Partilová
Sídlo Chmeľovec 98, 082 12 Kapušany
E-mail chmelovec@pobox.sk, obec.chmelovec@gmail.com
Tel./fax: 051/ 7944 107
Počet obyvateľov 443
Rozloha v km2 7,28
Hustota obyvateľstva 60,69 obyv./km2

Základná charakteristika obce Chmeľovec:

Obec Chmelovec, leží na juhozápadnom okraji Nízkych Beskyd, na ľavostrannom prítoku Dlhého potoka, asi 13km severovýchodne od krajského mesta Prešov. Južná odlesnená časť chotára z treťohorných hornín je mierne zvlnená pahorkatina, severnú zalesnenú časť tvoria horniny bradlového pásma(sliene, slieňovce, pieskovce a ílovce). Nadmorská výška chotára sa pohybuje od 300 – 588 m n.m. Stred obce leží vo výške 350 m n.m. Najvyššiu kótu chotára - 645 m.n.m. predstavuje vrch, ktorý nesie názov Haľagoš a je zároveň aj najvyšším vrchom v okolí. Jeho názov pochádza z maďarského slova halyad - pistácia. Prvá písomná zmienka je z roku 1251 s názvom Cumlous ( maďarský názov, kde v preklade znamená pole na ktorom sa pestuje chmeľ). Ďalšie názvy obce: Komlos(1311), Komlos al n. Nadfeu(1351), Komloss(1773), Komloš(1920), od roku 1927 úradný názov obce je Chmeľovec. Obec je plne splynofikovaná. Rozvod pitnej vody je zabezpečený cez obecný vodovod.
V obci pôsobil aj šarišský básnik, evanjelický farár Ján Cuker. Je pochovaný na starom cintoríne v Chmeľovci (v roku 2018 si pripomenieme 190. výročie jeho narodenia).

 

Služby poskytované v obci:

Predajňa potravín COOP Jednota, malé trávnaté futbalové ihrisko, asfaltové basketbalové a tenisové ihrisko, knižnica.

 

Kultúrne dedičstvo:

Národná kultúrna pamiatka – románsky kostol evanjelickej cirkvi a.v. (pôvodne rímskokatolícky kostol sv. Kozmu a Damiana) z 2. polovice 13. storočia. Pod omietkou sa nachádzajú gotické maľby zo 14. storočia. Čiastočne odkryté nástenné maľby ukazujú postavy apoštolov. Pri víťaznom oblúku sa na stene nachádza súvislý latinský text. Na severnej strane lode boli odkryté fragmenty s jazdcom na koni. Klasicistický oltár so stĺpovou architektúrou a obraz Krista na kríži pochádza zo začiatku 19. storočia. V roku 2013 na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR bol do súboru pamiatkových objektov, ako súčasť uceleného sakrálneho komplexu, začlenený aj stredoveký ohradný múr okolo kostola a príkostolný cintorín.

Katolícky kostol Nanebovzatie P. Mária z roku 1764 bol postavený na náklady Františka, Anny a Jozefa Izdenciových. Je to jednoloďová stavba vybudovaná klasicistickom štýle s pôvodne malou vežičkou. Pôvodne klasicistický oltár pochádzal z roku 1802. Na predstavenej rokokovej menze stálo tabernákulum a drevené sochy dvoch cherubínov. Uprostred stál obraz nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 19.storočia. Na rokokovej kazateľnici z roku 1802 boli obrazy štyroch evanjelistov a výjav Kázania na mori. Na strednej časti obraz Dobrého pastiera. Kostol bol v roku 1855 renovovaný a v roku 1922 rozšírený. Pôvodný drevený oltár neskôr nahradilo súsošie Panny Márie. 

Záujmové združenie v obci:

Slovenský zväz drobnochovateľov.