Proč

Identifikačné údaje
Štatutárny zástupca: Ján Pavuk
Sídlo: Proč 103, 082 14 Pušovce
E.mail: obec.proc@gmail.com
Webové sídlo: www.proc.sk
Tel./fax: 051/ 799 77 18
Počet obyvateľov: 412
Rozloha v km2: 5,86
Hustota obyvateľstva: 70,53 obyv./km2

Základná charakteristika obce Proč:

Obec Proč leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v pramennej oblasti prítokov Sekčova a Tople. Nadmorská výška v strede obce je 480 m n. m. a v chotári 400 – 642 m n. m. Mierne zvlnený pahorkatinný, iba v severnej a severozápadnej časti mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy treťohorného flyšu a štvrtohorné svahové hliny. Chotár je zväčša odlesnený, nesúvislý les je iba v západnej časti (borovica, buk, hrab). Obec v 14. storočí patrila panstvu Chmeľovec. Obec je doložená z roku 1423 ako Procz, neskôr ako Prochfalua (1427), Procž (1773), Procsch (1786), Proč (1920); maďarsky Prócs, Porócs. Obec patrila zemanovi Blažejovi, neskôr viacerým zemepánom. Obec v roku 1787 mala 22 domov a 199 obyvateľov, v roku 1828 mala 28 domov a 226 obyvateľov. Obyvatelia, početní želiari, boli roľníci a v rokoch 1850 až 1880 sa mnohí vysťahovali. Obec si udržala poľnohospodárski ráz aj za I. ČSR. V roku 1960 bolo založené celoobecné JRD (Jednotné poľnohospodárske družstvo) a v roku 1967 bolo zlúčené s JRD Pušovce, Čalovce a Šarišská Trstená.

 

Služby poskytované v obci:

V obci je zriadená predajňa potravín, ubytovanie poskytuje Ovčia farma Proč, s r.o. Máme zriadenú obecnú knižnicu.

 

Kultúrne dedičstvo:

V obci je postavený rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie.

 

Záujmové organizácie v obci:

- Dobrovoľný hasičský zbor

- ZO Slovenského zväzu drobnochovateľov