Čelovce

                                                                        

     Identifikačné údaje:
Štatutárny zástupca Ing. Martina Gdovinová, MBA
Sídlo Čelovce 49, 082 14 Pušovce
E-mail celovce@nextra.sk
Webové sídlo www.obeccelovce.sk
Tel./fax: 051/ 799 77 16
Počet obyvateľov 336
Rozloha v km2 3,99
Hustota obyvateľstva 83,64 obyv./km2

Základná charakteristika obce Čelovce:

Obec Čelovce a jeho katastrálne územie a bližšie okolie patrí k Východným Karpatom, k subprovincii  Vonkajšie Východné Karpaty, do oblasti Nízkych Beskýd, pričom sa nachádza na hranici geomorfologických celkov Beskydské predhorie a Ondavská vrchovina. Nadmorská výška Katastra obce Čelovce  sa pohybuje od cca 315 m n. m. juhovýchod katastra neďaleko obce Podhrabina do 420  m n. m severne v zastavanom území obce Čelovce. Prvá písomná zmienka obce je z roku 1335. Obec Čelovce je prejazdnou cestnou obcou v okrese Prešov. Zastavané územie má prevažne obytnú  funkciu. Výstavba v obci Čelovce je charakteristická malou vyváženosťou  staršej historickej a novšej  povojnovej zástavby. Obec Čelovce má od decembra 2012, schválený Územný plán obce. Obec Čelovce nemá rómskych  obyvateľov a  od okresného mesta Prešov je vzdialená 20 km smerom na Giraltovce s odbočkou v obci Podhrabina pod kopcom Chmeľov. 

Služby poskytované v obci:

Obec Čelovce má jednu predajňu potravín , začína s realizáciou výstavby Multifunkčného ihriska a má ešte jedno tenisové a basketbalové ihrisko s asfaltovým  povrchom v areáli bývalej Základnej školy. Na obecnom úrade je zriadená Obecná knižnica.  

Kultúrne dedičstvo:

Na území obce Čelovce sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok evidované dve kultúrne pamiatky. Prvou je evanjelický románsko- gotický kostol  z 13. storočia nachádzajúci sa v severnej zastavanej časti územia obce. Klenba jeho presbytéria je z roku 1579. Kostol bol v roku 1788 prestavaný a neskôr pribudli gotické architektonické detaily. Kamenná krstiteľnica zo 14. storočia a epitaf z konca 17. storočia. Stavba kostola je chránená NKP. Druhou je pamätné miesto derešovania pod niekoľko storočným dubom na okraji panskej záhrady ( parcela č. 37, k.ú.Čelovce) 

Zájmové organizácie v obci:

DHZ- Čelovce a volejbalové družstvo