MAS_017/6.3/1

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimoBratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Typ výzvy:                 uzavretá
Dátum vyhlásenia:   27.05.2021
Dátum uzavretia:     20.08.2021

Dňa 08.06.2021 MAS ŠAFRÁN aktualizovala Výzvu v podopatrení 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov s účinnosťou od 9.6.2021. Aktualizované zmeny sa týkajú úpravy textu v časti 3.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, bod: 2.3.2 (6.3) Podmienka oprávneností aktivít projektu - časť: Popis a preukázanie poskytnutia príspevku. Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.

Výzva na stiahnutie: Výzva MAS - CLLD - MAS_0176.31_aktualizácia č.1.pdf 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+: www.itms2014.sk/vyzva?id=4ba1c755-0884-4f88-ba90-1b01a6c9bc82

ZOZNAM DOKUMENTOV: