Výzva MAS_017/7.4/1

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
 
AKTUALIZÁCIA VÝZVY č.2
uzávierka v zmysle aktualizovenj výzvy: 31.10.2019
 
AKTUALIZÁCIA VÝZVY č.1 
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019

Viac tu: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019

Viac tu: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019

Viac tu: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/
uzávierka v zmysle aktualizovenj výzvy: 31.10.2019
uzávierka v zmysle aktualizovanej výzvy: 31.10.2019

Viac tu: https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-mas-017-7-2-2/
 
VÝZVA:
uzávierka: 11.9.2019
 
Prílohy k výzve: 
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55,5 kB)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3,2 MB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33,6 kB)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21,5 kB)
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1.docx (267,6 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199,3 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16,8 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (149 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19,7 kB)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (24,5 kB)
prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz.pdf (2,3 MB)HODNOTIACE KRITERIA.pdf (979,1 kB)
 
Zverejnené: 10.6.2019
 
Výzva v ITMS2014: