MAS_017/7.2/4

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Typ výzvy:                             uzavretá
Dátum vyhlásenia:    24.07.2023
Dátum uzavretia:       21.09.2023 20.10.2023

Aktualizácia výzvy č.1 MAS_017/7.2/4

Dňa 18.09.2023 nadobudne účinnosť Aktualizácia  výzvy č.1 v podopatrení 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktorá bola vyhlásená dňa 24.07.2023. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 21.09.2023 na 20.10.2023 a v aktualizácii Kritérií pre výber projektov MAS.  Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.
 

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?11

ZOZNAM  DOKUMENTOV:
Aktualizácia č.1_Výzva MAS - CLLD - MAS_017_7.2_4.pdf 

Aktualizované prílohy:
Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD MAS SAFRAN_final (akt.č.2)_BSZ (1).pdf 
priloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prispevku-vyberove-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-5_d2-bsz.docx

0_Výzva MAS - CLLD - MAS_017_7.2_4.pdf 
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (1).docx 
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (1).pdf 
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (1).docx 
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 (1).doc 
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx 
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx 
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (1).docx 
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5 (1).pdf 
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5 (1).docx 
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 (1).docx
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 (1).docx 
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx 
prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz.docx