ISRÚ

 

Integrovaná stratégia rozvojového územia predstavuje štruktúru priorít a cieľov tohto územia, ale predovšetkým plán činností, ktoré chce miestna akčná skupina uskutočniť aby tieto ciele dosiahla.

Stanoveniu cieľov a priorít územia predchádzala v prvom rade podrobná analýza miestnych zdrojov na základe skúmania údajov štatistického úradu a ďalších inštitúcií. Nemenej dôležitým bol aj aktuálny vlastný prieskum územia a zber údajov prostredníctvom dotazníkov distribuovaných obyvateľom územia a prostredníctvom verejných diskusií organizovaných v každej obci územia.

Výsledkom tohto prieskumu je vízia, ktorá vyjadruje zhustenú predstavu obyvateľov územia a ich zástupcov v MAS o tom, aké územie chcú s využitím princípu Leader a realizovaním integrovanej stratégie vybudovať.

 

Vízia do roku 2025

Územie MAS Šafrán je územím spokojných a zdravých občanov, ktoré poskytuje dostatočné možnosti pre pracovné uplatnenie a dôstojný zárobok za svoju prácu.

Poskytuje kvalitné bývanie pre jeho obyvateľov a návštevníkov, uchováva si svoj vidiecky charakter pri maximálnom a ekologickom využití prírodného, ľudského, kultúrno – historického, materiálového a ekonomického potenciálu pre rozvoj ekonomiky územia, hlavne v oblasti služieb cestovného ruchu pre domácich aj zahraničných návštevníkov a obyvateľov územia s dostatočnou a modernou ponukou oddychových a voľnočasových aktivít, bohatým kultúrno - spoločenským životom, vysokým stupňom angažovanosti občanov vo veciach verejných, kvalitnou a modernou infraštruktúrou obcí a dostatočnou ponukou služieb a obchodu.

Obyvatelia územia úzko spolupracujú s okolitými obcami, zahraničnými partnermi a k záležitostiam územia sa stavajú zodpovedne.

Dôstojne žijú aj starší obyvatelia a sociálne odkázaní.

Proces a obsah vzdelávania ide s požiadavkami doby a pokroku, pripravuje vzdelaných a kultúrnych ľudí pre život a prácu, a to aj v rámci celoživotného vzdelávania širokej verejnosti.

Územie má zabezpečený kvalitný prístup k internetu, informatizácia územia je na kvalitnej a modernej úrovni.

Územie je čisté, upravené , k dispozícii sú upravené verejné parky a verejné priestranstvá s vyriešeným odpadovým hospodárstvom a zlikvidovanými "čiernymi skládkami".

Územie v maximálnej miere využíva alternatívne energetické zdroje a zhodnocuje všetky dostupné suroviny, má rozvinuté poľnohospodárstvo s bohatou ponukou tzv. biopotravín a ekologickým prístupom k pôde, lesníctvo s hospodárnym využívaním lesu a dobrým vzťahom k prírode ako celku.

 

Súhrnný prehľad cieľov a priorít, ktoré si vo svojej integrovanej stratégii stanovili zástupcovia územia MAS Šafrán zobrazuje nasledovná tabuľka:

 

Názov stratégie 2009 - 2015

Chránime spolu poklady Šafránu

Strategický cieľ

MAS Šafrán do roku 2015 zabezpečí významný rast kvality života obyvateľov územia pri efektívnom a ekologickom využití miestneho potenciálu.

Strategická priorita 1

Obnova a rozvoj obcí

Špecifický cieľ 1

Zlepšiť technický stav miestnej technickej infraštruktúry a podporiť jej ďalšiu výstavbu aj využitím prírodného potenciálu

Priorita 1

Kvalita života v území, kvalitná technická infraštruktúra územia

Strategická priorita 2

Zamestnanosť

Špecifický cieľ 2

Podporiť vznik nových a udržanie existujúcich pracovných miest, znížiť mieru nezamestnanosti, diverzifikovať smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Priorita 2

Pracovné príležitosti na vidieku, rozvoj ekonomiky pri efektívnom a ekologickom využití zdrojov územia

Strategická priorita 3

Aktivácia obyvateľov a rozvoj partnerstva

Špecifický cieľ 3

Vybudovať kapacity pre kvalitné manažovanie procesu rozvoja územia a zvýšiť občiansku zodpovednosť a aktivizáciu obyvateľov územia pri využití potenciálu územia

Priorita 3

Kvalitný ľudský potenciál garancia rastu kvality života na vidieku

Strategická priorita 4

Životné prostredie

Špecifický cieľ 4

Udržať a zlepšiť stav životného prostredia v území

Priorita 4

Kvalitné životné prostredie

Strategická priorita 5

Sociálna infraštruktúra

Špecifický cieľ 5

Zlepšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v území

Priorita 5

Dôstojný život občanov územia