Kostol sv. Šimona a Júdu, Tulčík

Kostol sv. Šimona a Júdu je pamiatkovo hodnotný sakrálny objekt v obci Tulčík svedčiaci o niekdajšom význame obce. Kostol so značne veľkým gotickým jadrom dokladuje význam dediny v stredoveku a neskoršie nákladné renesančné a barokové úpravy zas jej rozvoj v novoveku. Kostol s areálom tvorí aj dnes výraznú dominantu obce. Kostol sv.Šimona a Júdu bol vybudovaný v prvých desaťročiach 14.storočia. Najstaršia zmienka o vyberaní mýta v Tulčíku pochádza z roku 1355. Kostol sa spomína aj v roku 1496. Už v 16.storočí sa kostol zmenil na evanjelický a evanjelická cirkev ho mala v držbe aj okolo roku 1620. Potom ho opätovne získali katolíci. V roku 1630 - 1640 sa však zachovali zmienky o pôsobení kalvínov v obci. V priebehu druhej polovice 17. resp. začiatkom 18. storočia sa rekatolizačnými procesmi dosiahlo prinavrátenie chrámu katolíckej cirkvi, ktorá je vlastníkom dodnes.