LEADER

Čo je LEADER Prístup LEADER (z francúzskeho Liaison entre actions de développement de l'économie rurale - prepojenie akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) predstavuje metódu mobilizácie a realizácie rozvoja v miestnych vidieckych spoločenstvách. Princíp prístupu LEADER vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90. rokov ako pilotný projekt pre podporu integrovaných aktivít alebo rozvojových schém, ktoré sú programované a realizované výhradne na miestnej úrovni. Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali „vysoko kvalitné“ a originálne rozvojové stratégie. Základom je hľadanie nových spôsobov, ako sa stať konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoje „aktíva a prednosti“ a ako prekonať problémy, ktorým sa dá čeliť, napr. starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň poskytovania služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí. Toto všetko je dosahované použitím tzv. siedmych kľúčových princípov prístupu LEADER. Medzi tie základné patrí prístup „zdola – nahor“ (nedochádza tu k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a sú realizované miestnymi ľuďmi), územná príslušnosť stratégie (to znamená, že daný región musí byť homogénnou oblasťou s počtom min. 10 tis. a max. 150 tis. obyvateľov), miestne partnerstvo verejného a súkromného sektora – ináč nazvané Miestna akčná skupina, budovanie sietí a spolupráce. Jednoducho povedané LEADER je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú už spomínané miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.