IROP-CLLD-Q181-511_001_Aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vyhlásila dňa 11.04.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-511_001 v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, dňom 17.05.2021 vydáva Aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa 18.05.2021
Informacia_o_aktualizacii_vyzvy č.IROP-CLLD-Q181-511-001.pdf 

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 352 031,90 EUR.
Minimálna výška príspevku:      5 000,00 EUR
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR
Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

Uzávierka 13. hodnotiaceho kola na podávanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) je 1.7.2021

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien

Prílohy k Žiadosti o príspevok (ŽoPr)