Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN

Názov projektu: Finančné zabezpečenie chodu MAS ŠAFRÁN 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP (NFP 302050N225).pdf (63024)

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N225-511-23.pdf (1921819)

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N225-511-23 - text.pdf (1973673)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program MAS

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégiíCLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu: 108 367,30 €

Nenávratný finančný príspevok: 102 948,93 €

Kód žiadosti o NFP: NFP302050N225K

Časová následnosť realizácie projektu: január 2018 - október 2019, t.j.  22 mesiacov

Cieľ projektu:

Zabezpečenie efektívneho riadenia MAS a implementácie stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej a kvalitnej prevádzkovej kapacity.

Hlavná aktivita projektu:

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením a uskutočňovania stratégií CLLD

Podporná aktivita:

Podporné aktivity projektu sa vzťahujú na Paušálnu sadzbu z priamych mzdových výdavkov vo výške 15%

Priame výdavky:

1.     kancelárske priestory,

2.     informačno-komunikačné vybavenie,

3.     cestovné,

4.     mzdové náklady pre zamestnacov MAS a externých hodnotiteľov.

Nepriame výdavky (paušálna sadzba):

·       stravné lístky pre zamestnancov

·       účtovníctvo a personálna agenda

·       telekomunikačné a internetové poplatky

·       kancelárske potreby (tonery, papiere, kancelársky materiál)

·       poštovné

·       kolky

·       bankové poplatky

·       VO

MAS ŠAFRÁN na zabezpečenie efektívneho chodu kancelárie MAS a implementácie stratégie CLLD zamestnáva troch pracovníkov v zložení:

Manažér MAS: 0,75 úväzok

vzdelanie: vysokoškolské

odborná prax: na pozícii manažéra MAS ŠAFRÁN - 7 rokov

Odborný asistent MAS: 0,75 úväzok

vzdelanie: vysokoškolské odborná prax na rôznych projektových pozíciách: 12 rokov

Administratívny pracovník MAS: 0,8 úväzok

vzdelanie: vysokoškolské

odborná prax: na uvedenú pozíciu sa nevyžaduje