MAS_017/6.1/1

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Typ výzvy:                 uzavretá
Dátum vyhlásenia:   25.05.2021
Dátum uzavretia:     18.08.2021  20.08.2021

Aktualizácia výzvy č.1: dňa 27.05.2021 MAS ŠAFRÁN aktualizovala Výzvu vyhlásenú dňa 25.05.2021. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 18.08.2021 na 20.08.2021 a v doplnení oprávnených žiadateľov v danej výzve. Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+ www.itms2014.sk/vyzva?id=156fbae6-f9b5-4c0c-977d-c7e792f944ba

ZOZNAM  DOKUMENTOV: