MAS_017/7.2/6

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Typ výzvy:                  uzavretá

Dátum vyhlásenia:     08.03.2024

Dátum uzavretia:        05.06.2024

Aktualizácia výzvy č.1 MAS_017/7.2/6

Dňa 26.04.2024 nadobudne účinnosť Aktualizácia  výzvy č.1 v podopatrení 7.2 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) ktorá bola vyhlásená dňa 08.03.2024. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 07.05.2024 na 05.06.2024. Uvedená zmena je zapracovaná v znení  aktualizovanej výzvy.

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?43 

ZOZNAM  DOKUMENTOV:

0_Výzva MAS - CLLD - MAS_017_7.2_6_v3_akt.č.1.pdf (807057)

0_Výzva MAS - CLLD - MAS_017_7.2_6.pdf (807060)

Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD MAS SAFRAN_fin (akt.č.2)_BSZ.pdf (748412)
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5 (2).docx (173912)
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (2).pdf (620751)
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5 (2).docx (59427)
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 (2).doc (56320)
priloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prispevku-vyberove-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-5_d2-bsz (1).docx (867754)
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5 (1).xlsx (44904)
Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO (1).docx (299464)
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5 (2).docx (16701)
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5 (2).pdf (863707)
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5 (2).docx (24640)
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 (2).docx (22408)
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 (2).docx (31231)
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD (1).docx (74563)
prirucka-pre-prijmatela-leader_verzia-1-5-bsz (1).docx (827080)