MAS_017/6.1/2

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasujeVÝZVU

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Typ výzvy:                             uzavretá
Dátum vyhlásenia:      26.05.2023
Dátum uzavretia:        25.07.2023

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+ : https://www.itms2014.sk/prg-vyzvy/prg-vyzva-form?19

ZOZNAM  DOKUMENTOV:
Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD MAS SAFRAN_final_28.09.2022.pdf 
Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf 
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc
priloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz.docx 
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf 
Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf 
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx
Priloha_c_28B Koeficienty štandardného výstupu pre podopatrenie 6.1_VERZIA 1.5.docx 
Priloha_c_30B Tabuľka pre výp. štand. výst. (podopatrenie 6.1)_VERZIA 1.5.xlsx 
Príloha_c_31B Oznámenie _Odpočet podnikateľského plánu (podopatrenie 6.1)_VERZIA 1.5_BSZ.docx 
prirucka-pre-prijimatela-leader_verzia-1-5-bsz.docx 
Výzva MAS - CLLD - MAS_017_6.1_2.pdf