STRATÉGIA CLLD MAS ŠAFRÁN

Stratégia CLLD  Miestnej akčnej skupiny Šafrán „Rozvoj Šafránu – Naša priorita” je základným dokumentom, ktorý mapuje a hodnotí východiskovú situáciu sledovaného  územia, predkladá ciele a priority rozvoja, ako aj navrhuje spôsob ich implementácie a je nevyhnutne potrebný pre programovanie rozvoja územia. Spracovaná stratégia je základnou podmienkou v procese uchádzania sa o finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CELÝ DOKUMENT: STRATÉGIA CLLD MAS ŠAFRÁN „Rozvoj Šafránu – Naša priorita”.pdf (2341413)