Chod MAS ŠAFRÁN 3

Názov projektu:                 Chod MAS ŠAFRÁN 3

Operačný program:          Program rozvoja vidieka 2014-2022

Spolufinancovaný fondom: EPFRV – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Kód výzvy:                     57/PRV/2022

Kód žiadosti o NFP:         NFP309190DJV9

Trvanie projektu:              07/2023 – 12/2025

Cieľ projektu:  Zabezpečenie efektívneho riadenia MAS a implementácie stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej a kvalitnej prevádzkovej kapacity

Celkové oprávnené výdavky projektu:    87 421,72

Zmluva o NFP_Chod MAS ŠAFRÁN 3_DJV9 (1).pdf
príloha č.1 zmluvy o NFP_DJV9.pdf
príloha č.2 zmluvy o NFP_DJV9.pdf