Aktualizácia č.1 výzvy č. IROP-CLLD-Q181-512_002 - Aktivita F1 Verejný vodovod

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vyhlásila dňa 19.07.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-512_002, dňom 05.05.2021 vydáva Aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa 06.05.2021

Aktualizovaná výzva s povinnými prílohami na stiahnutie: www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/irop-clld-q181-512-002%c2%ac-aktualizacia-c-1/