Pozor zmena!!! Aktualizácia výzvy č.1 MAS_017/7.2/4

MAS ŠAFRÁN aktualizuje výzvu v podopatrení 7.2,  do ktorej sa môžu zapojiť obce z nášho územia až do 20.10.2023!

Dňa 18.09.2023 nadobudne účinnosť Aktualizácia výzvy č.1 v podopatrení 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktorá bola vyhlásená dňa 24.07.2023. Aktualizované zmeny sa týkajú dátumu uzavretia výzvy z 21.09.2023 na 20.10.2023 a v aktualizácii Kritérií pre výber projektov MAS. Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.
 

Viac informácií tu:  www.massafran.sk/vyzvy-prv-2023/mas-017-7-2-4/