Aktualizovali sme výzvu pre podnikateľov na území MAS ŠAFRÁN!

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vyhlásila dňa 11.04.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-511_001 v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, dňom 17.05.2021 vydáva Aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa 18.05.2021

Aktualizovaná výzva spolu spovinnými prílohami na stiahnutie: www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/irop-clld-q181-511-001-aktualizacia-c-1/