Aktualizovali sme výzvu pre podnikateľov na území MAS ŠAFRÁN!

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vydáva dňa 14.03.2023 Aktualizáciu č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-511-001 v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií, ktorá nadobúda účinnosť dňa 23.03.2023.

Aktualizovanú výzvu spolu s povinnými prílohami na stiahnutie: www.massafran.sk/irop-2023/aktualizacia-c-2-vyzvy-5-1-1/