Členské obce MAS ŠAFRÁN sa môžu aj v roku 2024 uchádzať o finančné zdroje v opatrení 7.2!

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Dĺžka trvania výzvy je od 08.03.2024 do 07.05.2024

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2024/mas-017-7-2-6/