Dňa 08.10.2013 sme uzavreli výzvu č.25/2013/PRV/MAS 46

Dňa 08.10.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 25/2013/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 3.1 Zvyšovanie úrovne kvality života na vidieku zvyšovaním pripravenosti územia skvalitňovaním a podporou ľudského potenciálu

V rámci tejto výzvy boli prijaté 2 ŽoNFP (projekty):

  • Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. - Objavme poklady Šafránu - nestratený potenciál, výroba videoprodukcie
  • Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. - Prístup Leader pomáha v regióne MAS Šafrán - putovné informačné aktivity