Dňa 09.05.2013 sme uzavreli výzvu č.22/2013/PRV/MAS 46

Dňa 09.05.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 22/2013/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 1.1 Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia