Dňa 23.07.2013 sme uzavreli výzvu č. 23/2013/PRV/MAS 46

Dňa 23.07.2013 sme uzavreli  Výzvu č. 23/2013/PRV/MAS 46

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013:
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:
Opatrenie 1.2 Skvalitnenie občianskej vybavenosti a rozšírenie služieb verejnosti