MAS ŠAFRÁN na svojom území podporí malé poľnohospodárske podniky

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimoBratislavský kraj)

  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 27.05.2021 do 20.08.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-3-1/