MAS ŠAFRÁN podporí mladých poľnohospodárov

VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)


  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 25.05.2021 do 18.08.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-1-1/