Pracovné stretnutie zástupcov MAS Šafrán a MAS OZ RRS

Pracovné stretnutie zástupcov MAS Šafrán a MAS Občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš

Dňa 16.05.2013 sa členovia MAS Šafrán (v zložení: Mgr. Maťašová, manažér MAS, Mgr. Tverďáková, asistent MAS a Mgr. Lackanič, predseda monitorovacieho a kontrolného výboru MAS) zúčastnili pracovného stretnutia na území MAS OZ RRS v obci Žakovce.

Pracovné stretnutie viedla Katarína Krullová, nová manažérka MAS OZ RRS. Prvým bodom programu bola výmena skúseností  pri Implementácii ISRÚ a príklady dobrej praxi, kde obe MAS-ky prezentovali stav implementácie svojej ISRÚ, dôvody aktualizácie a tiež diskutovali o problémoch, ktoré pre implementácii vznikli. V rámci príkladov dobrej praxe prezentovali zúčastnení svoje aktivity a činnosť. Vzhľadom k dobre naštartovanej spolupráci medzi oboma MAS-kami sa prítomní dohodli na ďalšej spolupráci, ktorá bude spočívať v spoločnej propagácii prístupu LEADER, propagácii ISRÚ, sieťovaní a pri organizovaní spoločných aktivít.  Vzhľadom k faktu, že obe MAS-ky boli zároveň aj projektovými partnermi v projekte nadnárodnej spolupráce „Od produktov k zážitkom“, v rámci ktorého sa vytvorila regionálna značka a prebehla certifikácia lokálnych produktov na oboch územiach, je potrebné zabezpečiť trvalú udržateľnosť spomínaného projektu a taktiež pokračovať v dosahovaní definovaných cieľov projektu aj po jeho ukončení. Je dôležité nájsť vyhovujúci model rozvoja regionálnej značky, aby sme svoje územia posúvali v pred a aby neostalo iba pri slovnom spojení – rozvoj regiónu. MAS OZ RRS prijala pozvanie na pripravované podujatie MAS Šafrán – Retrojarmok 2013 (17.8.2013), na ktorom bude aktívne participovať v rámci úvodného workshopu.