Pracovno - informačné stretnutie na území MAS OZ RRS

Dňa 18.02.2014 sa konalo pracovno – informačné stretnutie zástupcov MAS Šafrán, MAS OZRRS a MAS Vršatec na OcÚ Žakovce, kde sídli taktiež kancelária MAS. Pracovným stretnutím nás sprevádzala Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec, ktorá pôsobí v pracovnej skupine pre LEADER 2014 - 2020. Hlavnou témou stretnutia bolo informovanie o nastavení LEADRA a CLLD pre nové programovacie obdobie na roky 2014-2020. Želaným efektom CLLD je:

  • Vytváranie nových udržateľných pracovných miest
  • Stieranie regionálnych rozdielov
  • Zvýšenie záujmu občanov o vlastné územie a ich aktívne zapájanie
  • Hospodársky rast
  • Ekonomický rast v regiónoch

Prioritou pre existujúce MAS je zapojenie sa do pracovnej skupiny pre RIUS (Regionálna integrovaná územná stratégia) na úrovni regionálnej VÚC.