Predĺžili sme termín na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. MAS_017/7.2/6!

Dňa 22.04.2024 MAS ŠAFRÁN predĺžila termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.2 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) na 05.06.2024.  

Dĺžka trvania výzvy je od 08.03.2024 do 07.05.2024 05.06.2024

Aktualizovanú výzvu nájdete tu:  www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2024/mas-017-7-2-6/