Výzva č.1/2021 na výber odborných hodnotiteľov v rámci opatrení 6.1 a 6.3

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Rozvoj Šafránu – Naša priorita“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje

Výzvu č.1/2021  na výber odborných hodnotiteľov pre žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenia:

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Viac informácii a potrebné dokumenty nájdete tu: Výzva č.1/2021 na výber odborných hodnotiteľov :: MAS ŠAFRÁN (massafran.sk)